استفاده از ترکیب یون مس، اسید آسکوربیک و اکسیژن محلول تحت فشار در گندزدایی پساب ثانویه فاضلاب

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

استفاده از اسید آسکوربیک (AA) به همراه یون مس (Cu)در گندزدایی، بر اساس این یافته بوده است که طی اکسیداسیون AA در حضور Cu، ترکیباتی تولید می شوند که از خود اثر ضدمیکروبی نشان داده و حتی توانایی نابودکردن اسپورهای برخی از باکتری ها را دارند. تحقیقات بیشتر نشان داد حضور اکسیژن محلول در این فرآیند ضروری است. بر این اساس و با توجه به مشکلات گندزداهای رایج کنونی فاضلاب مانند کلر و متعاقب آن لزوم یافتن روش های دیگر، هدف این تحقیق بررسی عملکرد ترکیب AA-Cu و اکسیژن محلول در گندزدایی پساب فاضلاب می باشد.

روش کار

این تحقیق با تزریق دوزهای مختلف گندزداها در دو حالت اعمال و عدم اعمال اکسیژن محلول تحت فشار انجام شد. استاندارد خروجی کلیفرم های گرماپای سازمان محیط زیست ایران و رهنمود سازمان جهانی بهداشت بعنوان سطح قابل قبول گندزدایی مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، استفاده ترکیبی از یون مس و اسید آسکوربیک در دوزهای متعارف توانست استانداردهای مشخص شده را تامین نماید. اضافه کردن اکسیژن محلول تحت فشار، کارایی این سیستم را افزایش داد. تزریق دوزmg/L)) 3Cu+50AA در هردو حالت حضور و عدم حضور اکسیژن محلول، سبب تامین رهنمود WHO شد. استاندارد محیط زیست ایران فقط در دوز آخر (5Cu+100AA)) و در حضور اکسیژن محلول برآورده شد.

نتیجه گیری

در تحقیق حاضر از ترکیب Cu-AA و تزریق اکسیژن در گندزدایی نمونه پساب در شرایط پایلوت استفاده شد. کارایی حذف کلیفرم های گرماپای این ترکیب قابل قبول بوده و در دوزهای متعارف، استاندارد مورد نظر را برآورده کرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p878284 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.