کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

چکیده:
زمینه و هدف
بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام. اس) یکی از شایعترین بیماری های مزمن مغز و اعصاب در بزرگسالان جوان است و مانند هر بیماری مزمن دیگر، جنبه های مختلف زندگی فرد مبتلا و کیفیت زندگی وی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران مراجعه کننده به کلینیک ام. اس بیمارستان قائم (عج) مشهد طراحی شد.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود. جامعه پژوهش را بیماران مراجعه کننده به کلینیک ام. اس بیمارستان قائم (عج) تشکیل می دادند. 62 بیمار وارد مطالعه شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک بیمار و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران ام. اس(MSQOL-54) بود. علایم بالینی و شدت بیماری با گرفتن شرح حال و انجام معاینه عصبی توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب و با استفاده از معیار نمره بندی وضعیت ناتوانی به صورت گسترده (EDSS) تعیین و ثبت شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که 81 درصد بیماران زن و 19 درصد مرد بودند. محدوده سنی بیماران 50-18 سال (3/8±3/33) بود، همچنین 75 درصد بیماران متاهل و 25 درصد مجرد بودند، میانگین نمره ناتوانی بیماران1/1± 3/2 بود. متوسط نمرات کیفیت زندگی در 12 بعد پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران ام. اس 2/56 بود. کمترین نمره کیفیت زندگی مربوط به بعد محدودیت نقش مرتبط با مشکلات جسمی (6/39±7/39) بود. نمره شدت ناتوانی با ابعاد جسمی کیفیت زندگی رابطه معنی داری داشت (05/0P<) و با ابعاد روحی رابطه معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
در این مطالعه کیفیت زندگی تقریبا در حد متوسط بود که این ممکن است بخاطر خفیف بودن بیماری مبتلایان و کوتاه بودن دوره بیماری بوده باشد. مطالعه ما نشان داد که وضعیت ناتوانی روی ابعاد جسمی کیفیت زندگی موثر است.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p878789 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!