مقایسه تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت بر آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان های شهرستان مانه و سملقان در مورد بیماری ایدز

چکیده:
زمینه و هدف
پاندمی ایدز یکی از مصائب بشری می باشد. افزایش آگاهی بوسیله روش های آموزشی مناسب می تواند نقش موثری در پیشگیری از این بیماری داشته باشد. هدف از این تحقیق مقایسه دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان های شهرستان مانه و سملقان در مورد بیماری ایدز در سال 1388 بود.
روش کار
در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1388 بر روی 394 نفر انجام شد، نمونه ها به سه گروه شاهد، پمفلت و سخنرانی با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای دسته بندی شدند. سپس آگاهی و نگرش آن ها قبل و بعد از مداخله مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار SPSS16 و آزمون های تی زوجی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
یافته ها نشان داد قبل از مداخله سه گروه مورد بررسی تفاوتی در آگاهی و نگرش نداشتند ولی در مرحله پس از آزمون سه گروه تفاوت معنی داری از نظرآگاهی (001/0 > P) و نگرش (01/0 P<) داشتند. همچنین در گروه پمفلت، آموزش تاثیری بر آگاهی (36/0P=) و نگرش (16/0P=) نداشت در حالی که در گروه سخنرانیT آموزش تاثیر مثبت و معنی داری بر آگاهی و نگرش دانش آموزان داشت (001/0 >P).
نتیجه گیری
در این مطالعه مشخص گردید روش آموزشی سخنرانی، روش موثرتری در مقایسه با روش آموزشی پمفلت و عدم مداخله آموزشیT در تغییر آگاهی و نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p878790 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!