تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین

چکیده:
زمینه و هدف
توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی و اجتماعی و شغلی حائز اهمیت است عدم توجه به سلامت روان یکی از عوامل مهم در کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی، خصوصا در خدمات حرفه ای، می باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین بود که 4 بعد از سلامت روانی (سلامت جسمانی، عملکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی) را مورد بررسی قرار می دهد.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در پائیز 1387 انجام شده است. جامعه پژوهش پرسنل پرستار و اداری شاغل در بیمارستان شهید رجائی قزوین و نمونه پژوهش 70 نفر از این جامعه بود که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی(GHQ 28) جمع آوری و به وسیله نرم افزار آماریSPSS و آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه و کای دو تحلیل شد.
یافته ها
در نمونه مورد مطالعه، از لحاظ سلامت جسمانی 7/5%، از لحاظ عملکرد اجتماعی 8/2%، از لحاظ وضعیت اضطراب 4/11% و از نظر وضعیت افسردگی 4/1% دارای اختلال بودند. همچنین بین هیچکدام از متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش(سن، جنس، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، رشته تحصیلی و تعداد فرزندان) با اختلالات روانی، در سطح α= 0.05 رابطه آماری معنادار وجود نداشت.
نتیجه گیری
یافته های این تحقیق نشان داد که اختلالات روانی در بین کارکنان این بیمارستان از شیوع متوسط برخوردار است؛ بنابراین توجه بیشتر مسئولین و محققین را می طلبد تا با تدوین برنامه های مداخله ای به بهبود وضعیت سلامت روانی آنان پرداخته شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p878794 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!