بررسی نقش برونگرایی در اثر صدای ترافیک بر عملکرد ذهنی دانشجویان

پیام:
چکیده:
هدف

تماس با صدا اثرات زیانباری را بر سلامت جسمی، روانی و عملکرد دارد. ترافیک از مهمترین منابع صدای محیطهای شهری است، برخی از تفاوتهای فردی مانند برونگرایی، روان رنجور خوئی و حساسیت به صدا فاکتورهای موثر در تاثیر صدا بر عملکرد هستند. هدف این تحقیق بررسی اثر برونگرایی بر عملکرد ذهنی در حضور صدای ترافیک می باشد.

روش بررسی

این مطالعه از نوع مداخله ای است که در آن صدای ترافیک توسط دستگاه ضبط و پخش صوت recorder sony ICD MX20 voice در خیابانهای تهران ضبط شد و در آزمایشگاه برای نمونه ها پخش شد. حجم نمونه شامل44 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و شامل 32 نمونه (23 مرد، 9 زن) و 12 کنترل (7 مرد، 5 زن) بودند. با توجه به اینکه درونگرائی/ برونگرائی از جمله فاکتورهای موثر بر عملکرد است از پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPI) استفاده شد. پارامترهای مورد ملاحظه در عملکرد ذهنی شامل مجموع پاسخهای درست، مجموع پاسخهای نادرست، میانگین زمانی پاسخهای درست، میانگین زمانی پاسخهای نادرست بودندکه با کمک تست کامپیوتری کاگنیترون (COG) اندازه گیری شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد بعد از پخش صدا در برونگراها و مردان مجموع پاسخهای درست افزایش یافت (001/0= p) در حالی که در درونگراها(049/0= p) و زنان(010/0= p) بعد از مواجهه با صدا افزایشی در پاسخهای نادرست مشاهده شد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صدای ترافیک اثرات متفاوتی را بر پارامترهای عملکرد ذهنی افراد برونگرا و درونگرا دارد، همچنین ارتباط معناداری را بین صدا و جنس نشان داد.

زبان:
فارسی
صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p879136 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!