بررسی اثر بخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس(SIT) بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت داروسازی رازک تهران

پیام:
چکیده:
هدف

علیرغم اینکه کار قسمت اصلی زندگی انسان و منشا برآورده شدن حس کمالگرایی، خلاقیت و احساس رضایت در فرد است، اما از مهمترین عوامل ایجاد استرس در جوامع امروزی محسوب می شود. یکی از کارآمدترین روش های مداخله در استرس، آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) برکاهش استرس شغلی کارکنان شرکت داروسازی رازک می باشد.

روش بررسی

این مطالعه یک بررسی مداخله ای بوده و روش پژوهش، تجربی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد 46 نفر که نمره آنها درآزمون استرس شغلی بالاتر از میانگین بود به عنوان نمونه انتخاب گردیدند وبه صورت تصادفی ساده در دوگروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس را دریافت نمودند. هر دوگروه سه بار به طور همزمان (پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری) مورد آزمون وارزیابی قرارگرفتند.

یافته ها

بعد از تعدیل نمرات پس آزمون براساس نمرات پیش آزمون نتایج تحلیلی کوواریانس یک راهه نشان داد که آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) بر کاهش استرس شغلی کارکنان تاثیر معنی داری داشته است. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) نشان داد که این تاثیر در تک تک مولفه های استرس شغلی یعنی مسئولیت بیش از حد، مسئولیت دیگران، فشار کاری بسیار زیاد، تصمیم گیری موثر در دیگران و ادراک خود به عنوان فردی نه کاملا با کفایت و صلاحیت وجود داشته است. در مطالعات پیگیری بعد از یک ماه نتایج نشان داد که آموزش ایمن سازی در مقابل استرس تاثیر پایداری بر کاهش استرس شغلی و مولفه هایش داشته است.

نتیجه گیری

براساس یافته های بدست آمده از پژوهش و اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) پیشنهاد می شود که این رویکرد درمانی در تمامی مراکز صنعتی و سازمانی به عنوان یک رویکرد درمانی موثر جهت کاهش استرس شغلی و افزایش بهره وری سازمان به کار گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
60
لینک کوتاه:
magiran.com/p879139 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!