مقایسه ی کلینیکی طول کانال ریشه ی دندان های مولر شیری فک پایین با استفاده از دستگاه آپکس یاب و پرتونگاری معمولی

پیام:
چکیده:
بیان مساله: برای موفق بودن درمان پالپکتومی در دندان های شیری اندازه گیری دقیق طول کانال ریشه لازم است. تعیین طول با استفاده از پرتونگاری رایج ترین روش مورد استفاده بوده، اما به دلیل عوارض سوء پرتو و همچنین لزوم همکاری کودک معمولا با مشکلاتی همراه است.
هدف
هدف از بررسی کنونی، ارزیابی دقت دستگاه اپکس یاب الکترونیکی Root zx در اندازه گیری طول کانال دندان های مولر شیری فک پایین و مقایسه ی آن با روش پرتونگاری در کودکان 4 تا 6 ساله بود.
مواد و
روش
این بررسی، بر روی 15 دندان مولر (60 کانال) شیری فک پایین کودکان 4 تا 6 ساله با درمان انتخابی پالپکتومی در شرایط بالینی انجام گرفت. طول کانال ریشه ی دندان ها توسط دستگاه Root zx تعیین و ثبت گردید. پس از ثبت طول کارکرد با گذاشتن دوباره ی فایل های مربوط به هر کانال با همان طول و رفرنس از سطح اکلوزال کلیشه ی پرتونگاری با روش موازی فراهم شد. واکاوی داده ها توسط آزمون های آماری رگرسیون خطی ساده (Simple linear regression)، ضریب همبستگی (Coefficient of correlation) و ضریب تغییرپذیری (Coefficient of variability) و نیز روش آماری گرافیکی بلاند -آلتمن (Bland-Altman plot) انجام گرفت.
یافته ها
دقت دستگاه اپکس یاب در محدوده ی 5/0± میلی متر از فورامن اپیکال 85 درصد برآورد گردید. در همه ی دندان ها، بی در نظر گرفتن وضعیت پالپ میان میزان طول کانال ریشه به وسیله ی اپکس یاب و پرتونگاری اختلاف آماری معنادار به دست نیامد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی، استفاده از دستگاه اپکس یاب الکترونیکی برای تعیین طول کانال در دندان های مولر شیری فک پایین که تحلیل ریشه ندارد پیشنهاد می گردد. به ویژه اگر این اندازه گیری همراه با استفاده از پرتونگاری تشخیصی آغازین باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
114
لینک کوتاه:
magiran.com/p879817 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!