کارایی سیستم USBF در حذف نیتروژن و تعیین شرایط بهینه آن

چکیده:
نیتروژن عامل اصلی رشد جلبک ها، پدیده یوتریفیکاسیون و نیز سندرم بچه آبی آلودگی محسوب می شود. در این تحقیق کارایی فرایند فیلتراسیون جریان رو به بالا با بستر لجن در حذف بیولوژیکی نیتروژن جهت تعیین غلظت بهینه نیتروژن و نسبت COD/N بهینه براساس بیشترین راندمان حذف مورد ارزیابی قرار گرفت. فاضلاب مصنوعی شامل ترکیبات گلوکز و اوره به عنوان منبع کربن و نیتروژن با نسبت COD/N حدود 10 با غلظت های 10، 30، 50، 75، 100 و 150 میلی گرم در لیتر نیتروژن و نسبت COD/N حدود 67/6، 5 و 4 با غلظت های 75، 100 و 125 میلی گرم در لیتر نیتروژن مورد استفاده قرار گرفت. با افزایش غلظت نیتروژن و با نسبت COD/N حدود10، راندمان حذف نیتروژن افزایش می یافت، به طوری که میانگین درصد حذف نیتروژن پس از رسیدن سیستم به شرایط پایدار در غلظت های 10 و30 و 50 میلی گرم در لیتر به ترتیب 89، 91 و 2/92 درصد تعیین گردید. در ادامه با افزایش غلظت نیتروژن به 75 و 100 و 150 میلی گرم در لیتر میانگین درصد حذف نیتروژن به ترتیب به مقادیر 5/85، 4/82 و 3/76 کاهش یافت. سپس با تغییر نسبت COD/Nحدود 67/6 و 5 و4 و با افزایش غلظت به 75، 100 و 125 میلی گرم در لیتر میانگین درصد حذف نیتروژن به ترتیب به مقادیر 3/93، 4/87 و 1/82 رسید. با تحلیل های آزمایش های انجام شده نسبت COD/N بهینه در حدود 67/6 و غلظت نیتروژن 75 میلی گرم در لیتر و CODدر حدود 500 میلی گرم در لیتر برای پایلوت USBF تعیین گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p880142 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.