بررسی علیت کوتاه مدت و بلندمدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه

پیام:
چکیده:
این مقاله با استفاده از الگوهای تصحیح خطا برای داده های پانل به بررسی روابط علیت کوتاه مدت و بلند مدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه می پردازد. در این تحقیق از سه شاخص متفاوت برای اندازه گیری توسعه مالی برای کشورهای خاورمیانه استفاده شده است. پس از انجام آزمون های لازم، از روش اثرات ثابت برای برآورد الگو ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه علیت گرنجری دو طرفه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای مجموعه این کشورها وجود دارد. بنابراین نتایج بدست آمده دیدگاه سوم در ادبیات موضوع را تائید می نماید که بر اثر دو سویه و بازخوردی میان گسترش بخش مالی و رشد محصول تاکید دارد. به عبارت دیگر، پیشرفت بخش مالی می تواند رشد را تشویق کند و رشد محصول نیز به نوبه خود می تواند باعث توسعه مالی گردد. این نتایج می تواند برای سیاستگذاری توسط مسئولین کشورهای منطقه و نهادهای بین المللی کاربرد داشته باشد.
زبان:
انگلیسی
در صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p888103 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!