بررسی اثر کودهای بیولوژیک حاوی آمینواسیدها بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم ماکسیما تحت شرایط تنش خشکی

چکیده:
به منظور بررسی اثرات کود شیمیایی و کود بیولوژیک و اثر متقابل آنها بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی در سال 1387 در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرارانجام شد. فاکتورهای فرعی آزمایش شامل ترکیب سطوح مصرف کود نیتروژنه با دو سطح صفر و 300 کیلوگرم کود اوره و دو سطح صفر و مصرف 4 نوع کود بیولوژیک آمینواسیدی: کادوستیم، هیومی فورته، فسفوترن و آمینول فورته در چهار مرحله، از مرحله 4 برگی تا مرحله شیری بود. فاکتور اصلی شامل تنش خشکی با دو دور آبیاری 8 روزه (عدم تنش) و دور آبیاری 12 روزه (تنش خشکی) بود. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه در شرایط عدم تنش خشکی با استفاده از تیمار تلفیقی 300 کیلوگرم کود اوره و 4 لیتر در هکتار کود بیولوژیک با میانگین 5/12 تن در هکتار حاصل شد که نسبت به شاهد (عدم مصرف هیچ نوع کود) 257 درصد افزایش نشان داد. اعمال تنش خشکی در مرحله تاسل دهی فقط 9/8 درصد عملکرد را در این تیمار کاهش داد. در شرایط عدم تنش خشکی با استفاده از تیمار تلفیقی 300 کیلوگرم کود اوره و 4 لیتر در هکتار کود بیولوژیک بیشترین تعداد دانه در بلال و بیشترین وزن هزار دانه حاصل شد ولی نتایج نشان داد که بین تیمار تلفیقی کودی و مصرف کود شیمیایی به تنهایی اختلاف معنی دار در وزن هزار دانه مشاهده نشد. سرعت رشد گیاه (CGR) و میزان اسیمیلاسیون خالص (NAR) و سرعت رشد نسبی (RGR) هرسه در تیمار تلفیقی 300 کبلوگرم کود اوره و 4 لیتر در هکتار کود بیولوژیک دارای بیشترین مقدار بودند و تنش خشکی اثر بسیار کمی بر آنها داشت در حالیکه در شرایط مصرف کود شیمیایی به تنهایی بعد از اعمال تنش خشکی سرعت رشد گیاه در مقایسه با تیمار تلفیقی روندی نزولی نشان داد. با توجه به نیاز کودی بالای ذرت، کود بیولوژیک به تنهایی جوابگو نیاز کودی آن نبود ولی مصرف کود شیمیایی همراه با کود بیولوژیک به عنوان مکمل باعث افزایش معنی دار عملکرد می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p888599 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!