پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک

نویسنده:
پیام:
چکیده:
اطلاعات کمی در مورد پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری خاکهای کشور در مقیاس سرزمین و در مقیاس اراضی کشاورزی ارایه شده است. در مقیاس سرزمین، اطلاعات موجود در بانک اطلاعات نقشه یک میلیونیم منابع و استعداد خاکهای ایران استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقشه پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری عرصه های شور کشور ارایه شده است. در مقیاس اراضی کشاورزی، پراکنش استانی و سطوح شوری خاک برمبنای تجزیه و تحلیل آماری داده های اندازه گیری شده در مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی کشور ارایه شده است. از مجموع، 8/6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور که دارای خاکهای مبتلا به درجات مختلف شوری هستند، حدود 3/4 میلیون هکتار جزو آندسته از اراضی هستند که به غیر از شوری محدودیت دیگری ندارند و حدود 5/2 میلیون هکتار علاوه بر شوری دارای محدودیت های مربوط به جنس خاک، پستی و بلندی، فرسایش وآب زیرزمینی نیز هستند. فقط 4/8 درصد از کل 8/6 میلیون هکتار اراضی کشاورزی مبتلا به شوری در کشور دارای مسئله آب زیرزمینی در محدوده رشد ریشه هستند. این مزیتی است که اصلاح آنها را ازجنبه های فنی و اقتصادی پر هزینه نمی سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 215
لینک کوتاه:
magiran.com/p891739 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!