بررسی ارتباط سطح فریتین، آهن و ظرفیت کل اتصال به آهن سرم با آلوپسی آرئاتا

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

آلوپسی آرئاتا بیماری شایعی است که کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد. فقر آهن به عنوان یکی از علل احتمالی آلوپسی آرئاتا مطرح شده است. با توجه به نتایج متناقضی که در زمینه ارتباط آلوپسی آرئاتا و میزان آهن بدن وجود دارد، دراین مطالعه ارتباط بین آلوپسی آرئاتا با فریتین سرم، آهن سرم و TIBC مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه 30 نفر از بیماران مبتلا به آلوپسی آرتائا که تشخیص بیماری در آن ها توسط متخصص پوست و مو مسجل شده بود و 30 نفر از افراد سالم از نظر ابتلا به آلوپسی آرئاتا به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی این افراد (مورد وشاهد) برای انجام آزمایش های لازم به آزمایشگاه مرکزی سمنان ارجاع شدند.

یافته ها

میانگین فریتین سرم (0/001 P<)، آهن سرم (0/001 P<)، اشباع ترانسفرین (0/001 P<)، هموگلوبین (0/002= P)، TIBC (0/001 P<) دو گروه تفاوت معنی دار داشتند، به طوری که میانگین فریتین سرم، آهن سرم، اشباع ترانسفرین و هموگلوبین در گروه آلوپسی آرئاتا نسبت به گروه شاهد پایین تر و میانگین TIBC در گروه آلوپسی آرئاتا نسبت به گروه شاهد بالاتر بود.

نتیجه گیری

یافته ها نشان داد که بین آلوپسی آرئاتا و کاهش سطح فریتین سرم و کاهش سطح آهن سرم و افزایش TIBC ارتباط وجود دارد. لذا بررسی بیماران آلوپسی آرئاتا از نظر فقر آهن و درمان آن ها با مکمل های آهن در صورت محرز شدن فقر آهن پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
108 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p896224 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.