میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در جنوب غرب بروجن

پیام:
چکیده:
به منظور تفسیر رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک (به سن آلبین پسین-سنومانین در ناحیه مورد مطالعه) در منطقه جنوب غرب بروجن، یک برش چینه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تغییرات رخساره ای و خصوصیات سنگ شناختی هشت ریز رخساره متفاوت تشخیص داده شد که در چهار محیط رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز نهشته شده اند. با توجه به رخساره های معرفی شده و شواهد صحرایی رسوبگذاری سازند سروک در منطقه مورد مطالعه در یک رمپ کربناته صورت گرفته است. سه سکانس رسوبی درجه 3 در سازند سروک بر اساس روند عمیق و کم عمق شدگی تشخیص داده شده است. بخش بالایی سازند کژدمی نشانگر دسته رسوبی پیشرونده TST سکانس اول می باشد. مرز بین سازند کژدمی و سازند سروک به عنوان mfs و بخش قاعده ای سازند سروک به عنوان HST سکانس اول در نظر گرفته شده است. سکانس دوم به سن سنومانین بوده و در بر گیرنده بخش میانی سازند سروک است. این سکانس با انباشتگی عمودی رخساره های تالاب مشخص می شود. سکانس سوم به سن سنومانین میانی، رسوبات بخش بالایی سازند سروک را در بر می گیرد. دسته رسوبی TST از رخساره های سد و دریای باز تشکیل شده است. سنگ های تشکیل دهنده HST عمدتا از رخساره های تالاب تشکیل گردیده اند. مرز بین سکانس سوم و سازند گورپی با ناپیوستگی نوع 1 مشخص می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p896709 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.