مقایسه انواع روش های بی دردی در زایمان بی درد بر فاز های زایمانی در بیمارستان نجمیه تهران

چکیده:
زمینه
منابع موجود در رابطه با مقایسه اثرات انواع بی دردی بر فازهای مختلف زایمانی اطلاعات زیادی ارایه نمی دهد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثرات انواع بی دردی زایمان (اپیدورال، اسپاینال و جنرال) بر زمان فازهای زایمان واژینال در خانم های باردار می باشد.
روش کار
در یک مطالعه توصیفی - مقطعی روی 80 خانم باردار که در دوره زمانی تابستان 1385 جهت زایمان به بلوک زایمان بیمارستان نجمیه تهران مراجعه کرده بودند، فاز فعال و مرحله دوم زایمانی بر اساس روش بی دردی مقایسه گردید.
یافته ها
میانگین فاصله زمانی دیلاتاسیون 4 سانتی متر تا دیلاتاسیون کامل سرویکس (فاز فعال) در مادرانی که برای آنها بی دردی به روش اپیدورال، اسپاینال و جنرال استفاده شد به ترتیب 96.42±124.83 و 83.10±118.25 و 76.02±102.51 دقیقه بود و تفاوت زمانی بین روش ها معنی دار نبود (P=0.55) همچنین میانگین فاصله زمانی دیلاتاسیون کامل سرویکس تا خروج جنین (مرحله دوم) در مادرانی که برای آنها بی دردی اپی دورال، اسپاینال و جنرال استفاده شد به ترتیب 39.21±71.33، 43.23±61.72 و 20.1±57.19 دقیقه بود ولی تفاوت آنها از نظر آماری معنادار نبود. (P=0.6)
نتیجه گیری
در مطالعه ما مشاهده شد که زمان فازهای زایمانی در سه روش بی دردی اپی دورال، اسپاینال و جنرال تفاوتی نداشتند. بنابراین در کنار توسعه کمی و کیفی زایمان بی درد به منظور جلوگیری از رشد بی رویه سزارین، لازم است تکنیک های رژیونال (ناحیه ای) بی دردی به ویژه زایمان اپیدورال گسترش یابد.
زبان:
فارسی
صفحه:
38
لینک کوتاه:
magiran.com/p898472 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!