الگویابی روشها و سیاستهای ساماندهی مراکز تجاری

پیام:
چکیده:
مراکز تجاری به عنوان قلب اقتصادی شهرها بخش مهمی از بافتهای شهری را شکل میدهند. این بافتها به علت حجم بالای فعالیتهای انسانی جاری در آنها در عملکرد شهر تاثیر قابل توجهی بر جای میگذارند. لذا بررسی نحوه عملکرد این بخش از فضاهای شهری در مطالعات شهری از سابقه دیرینهای برخوردار است. این مراکز به طور معمول در مرکز شهرها و محل تقاطع راه های اصلی شهر شکل م یگیرند و از لحاظ عملکردی نیز قلب اقتصادی شهر را تشکیل می دهند. ویژگی های یاد شده فوق، لزوم تدقیق مطالعات در ابعاد و جنب ه های مختلف این فضاهای شهری را مطرح میکند. با بررسی جنب ه های مختلف مراکز تجاری، سیاست های گوناگونی را برای ساماندهی اینگونه فضاها می توان مطرح نمود اما سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که چگونه می توان سیاست های مناسب ساماندهی مراکز تجاری گوناگون را شناسایی نمود؟ در تحقیق حاضر با بررسی ابعاد مختلف فضاهای شهری، گونه های مختلف بافت مراکز تجاری بررسی م یگردند. سپس با شناخت بافت های نیازمند الگوی ساماندهی و با بررسی تطبیقی شهرهای مختلف، سیاس تهای ساماندهی مراکز تجاری بررسی و شناسایی شده و در نهایت با اتخاذ الگویی مناسب نحوه تعیین سیاست های ساماندهی مراکز تجاری مختلف ارائه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p899415 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.