الگویابی روشها و سیاستهای ساماندهی مراکز تجاری

پیام:
چکیده:
مراکز تجاری به عنوان قلب اقتصادی شهرها بخش مهمی از بافتهای شهری را شکل میدهند. این بافتها به علت حجم بالای فعالیتهای انسانی جاری در آنها در عملکرد شهر تاثیر قابل توجهی بر جای میگذارند. لذا بررسی نحوه عملکرد این بخش از فضاهای شهری در مطالعات شهری از سابقه دیرینهای برخوردار است. این مراکز به طور معمول در مرکز شهرها و محل تقاطع راه های اصلی شهر شکل م یگیرند و از لحاظ عملکردی نیز قلب اقتصادی شهر را تشکیل می دهند. ویژگی های یاد شده فوق، لزوم تدقیق مطالعات در ابعاد و جنب ه های مختلف این فضاهای شهری را مطرح میکند. با بررسی جنب ه های مختلف مراکز تجاری، سیاست های گوناگونی را برای ساماندهی اینگونه فضاها می توان مطرح نمود اما سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که چگونه می توان سیاست های مناسب ساماندهی مراکز تجاری گوناگون را شناسایی نمود؟ در تحقیق حاضر با بررسی ابعاد مختلف فضاهای شهری، گونه های مختلف بافت مراکز تجاری بررسی م یگردند. سپس با شناخت بافت های نیازمند الگوی ساماندهی و با بررسی تطبیقی شهرهای مختلف، سیاس تهای ساماندهی مراکز تجاری بررسی و شناسایی شده و در نهایت با اتخاذ الگویی مناسب نحوه تعیین سیاست های ساماندهی مراکز تجاری مختلف ارائه می گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p899415 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!