پیمایش در تبیین اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان

پیام:
چکیده:
تنوع موضوعات معماری، استفاده از روش های تحقیق متفاوتی را امکانپذیر میسازد. از اینرو شناخت دقیق موضوع به انتخاب روش تحقیق مناسب کمک میکند. در پژوهش حاضر، انتخاب روش تحقیقی که بتوان به کمک آن به اصول طراحی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی کودکان 3 تا 6 ساله با رویکرد ارتقاء خلاقیت آنان در ایران راه برد، مستلزم آشنایی با هر یک از سامانه های معماری (در فضاهای آموزشی) و سامانه انسانی (در حوزه های خلاقیت و کودکان) میباشد. شیوه های خاص مطالعه کودکان، محدودیتهای موجود در روند ارزیابی خلاقیت به وسیله آزمون های مربوط و نیز تعدد مداخله گرها در حوزه خلاقیت، شیوه تحقیق توصیفی تبیینی را طلب میکند. در این شیوه محقق، موضوع مورد بررسی را به دقت مشاهده نموده و مشاهدات خود را توصیف مینماید. یکی از شیوه های تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی (زمینه یابی) است. در این روش، پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه و جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه یا مصاحبه، با روش تحلیل عوامل مهمترین متغیرهای موثر در تحقیق به دست میآید. بر اساس ارتباط متغیرهای مذکور، مدلی فرضی پیشنهاد میگردد. پس از تایید درستی مدل پیشنهادی به وسیله محاسبات آماری، تکنیکهای طراحی را میتوان بر اساس مدل حاصل استخراج نمود. در تحقیق حاضر پس از انجام مراحل مذکور، تکنیکهای طراحی حاصل، توسط معماران به صورت تصاویر قابل درک برای کودکان اسکیس شده و یکبار نیز از کودکان 3تا 6 ساله در مورد تصاویر نگرشسنجی شد. در صورتی که نگرشسنجی کودکان نیز، مدل فرضی را تایید کند، میتوان به تبیین اصول طراحی در موضوع مذکور پرداخت. به طور خلاصه مقاله حاضر، تلاشی است جهت توضیح روش تحقیق پیمایشی اکتشافی برای دستیابی به اصول طراحی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی کودکان با رویکرد ارتقاء خلاقیت آنان در ایران.
زبان:
فارسی
صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p899421 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.