بازسازی مسکن روستایی پس از سانحه؛ آسیب شناسی- رهنمودها

پیام:
چکیده:
همزمان با وقوع حوادث و سوانح گوناگون در مناطق شهری و روستایی کشور تلاشهای زیادی در چند دهه اخیر از سوی مسئولین و مدیران در جهت بازسازی و مقاومسازی این مساکن انجام گردیده است. در این بین فارغ از کیفیت این تلاشها که خود فرصت و مجالی دیگر می طلبد، از موضوع مساکن روستایی کمتر صحبت به میان آمده است. متاسفانه به طور کلی با مسائل روستایی برخورد بنیادی و عمیقی نمیشود و موضوعات مختلف مربوط به آن بسیار سطحی و ابتدایی در نظر گرفته میشوند. نکتهای که در بررسی روند بازسازی مساکن روستایی پس از سانحه مشاهده میگردد این است که متاسفانه به اصول و معیارهای معماری بومی و سنتی و نیازهای کالبدی منتج از ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و اقتصادی مردم آن روستا توجه کافی نشده است و مساکن ساخته شده از نیازهای زندگی روزمره روستانشینان فاصله گرفتهاند. چنانکه باید در نظر داشت که زندگی روستایی و به تناسب، بستر کالبدی آن، نظام پیچیدهای است که حتی در روستاهای نزدیک به هم ممکن است تفاوتهای بسیاری داشته باشد. به این ترتیب باید به این سطح از آگاهی برسیم که تنها با شناخت صحیح و کامل از مسائل روستایی و پیچیدگی های ناشی از به همپیوستگی نظامهای اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، محیطی و کالبدی در یک مجموعه کامل است که میتوان به برنامهریزی فیزیکی یک روستا و واحدهای سکونتی آن پرداخت. برای قرنها، ایران صحنه وقوع سوانح طبیعی (زلزله، سیل، زمین لغزه و...) بوده است. در این میان، زلزله متداول ترین و مخربترین سانحه طبیعی است که به این کشور ضربه میزند. از سوی دیگر سکونتگاه های روستایی به عنوان نطفه اصلی نظام سکونتگاهی کشور، بخش قابل توجهی از مراکز سکونتگاهی را تشکیل میدهند و بدلیل محدودیت های اقتصادی، شرایط آب و هوایی، کمبود برخی مصالح و عدم توجه به مسائل فنی، در برابر حوادث به ویژه زلزله آسیبپذیرتر میباشند. با توجه به موارد مذکور، نگرشی همه جانبه برای شناخت این سکونتگاه های انسانی ضروری است تا در شرایط وقوع بحران و سانحه و پس از آن بتوان شرایطی را فراهم نمود که پاسخگوی نیازهای زندگی روستانشینان باشد. به اینترتیب، در این نوشتار ابتدا به شناخت عوامل موثر بر شکلگیری سکونتگاه های روستایی پرداخته می شود تا عوامل مادی و معنوی مهم در به وجود آمدن شکل کلی الگوی مسکن تعیین شود، سپس ضمن شناخت عوامل متاثر از وقوع سانحه، رهنمودهایی برای پروژه های بازسازی پس از سانحه 1 با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار پیشنهاد میگردد. تحلیل موضوع فوق در این نوشتار بیانگر این موضوع میباشد که توجه به معماری بومی و سنتی هر منطقه و حتی هر روستا ضمن بررسی و در نظر گرفتن عوامل موثر بر شکل گیری کالبد سکونتگاه های روستایی میتواند منجر به خلق فضایی با کیفیت و متناسب با نیازهای زندگی روستانشینان در چارچوب عوامل فوق گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
105
لینک کوتاه:
magiran.com/p899424 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.