بررسی ایمنی هومورال، ایمنی سلولی و فاگوسیتوز درخون محیطی بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
تالاسمی شایع ترین اختلال ژنتیکی درجهان است. این اختلال در کشورهای میانه شرقی ازجمله ایران شایع است. به نظر می رسد که عواملی مانند طحال برداری، افزایش بیش از حد آهن، تماس مکرر با آنتی ژن در انتقال خون و کاربرد عوامل چنگالی می توانند باعث تخریب شدید در سیستم ایمنی بدن شوند. این مطالعه جهت بررسی سیستم ایمنی در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی های اهواز انجام شد.
روش کار
این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 40 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور بعنوان گروه بیماران که تا به حال سابقه مکرر عفونتهای باکتریایی و ویروسی نداشتند انجام شد. بیماران طحال برداری شده، بیماران مصرف کننده داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی و بیماران مبتلا به هپاتیت و دیابت و دیگر بیماری های مزمن ازمطالعه حذف شدند. گروه شاهد شامل 31 فرد سالم بود.آخرین شمارش سلولهای خونی، فریتین سرم از پرونده بیماران گرفته شد. نمونه خون محیطی از همه افراد شرکت کننده در مطالعه جمع آوری شد. درصد مارکرهای لنفوسیتی CD4، CD8، CD5 وCD20 با فلوسیتومتری مشخص گردید، سطحIgG، IgM و IgA با استفاده از روش نفلومتری مورد سنجش قرار گرفت و تست NBT نیز بر روی نمونه های خون انجام شد.داده های بدست آمده از هر دوگروه با استفاده از نرم افزار آماریMinitab نسخه 14 و توسط آزمونهایt و ضریب همبستگی پیرسون مقایسه ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج
درصد لنفوسیت های CD4، CD8 و CD5 و نسبت CD4/CD8 تفاوت معنی داری بین گروه بیماران و شاهد نشان نداد. درصد CD20 و سطح IgG، IgM و IgA به طور معنی داری در گروه بیماران بیشتربود. تست NBT در تمام افراد دو گروه نرمال بود. نتایج همچنین نشان داد بین سطح سرمی فریتین و تعداد WBC و در صد نوتروفیل ها و لنفوسیت ها در گروه بیماران و شاهد ارتباط معنی داری وجود ندارد.
نتیجه نهایی: در افراد مبتلا به تالاسمی ماژور ایمنی سلولی و فاگوسیتوز مانند افراد طبیعی می باشد.. میزان لنفوسیت B (CD20 مثبت) وIgM، IgG و IgA گردش خون در بیماران نسبت به افراد طبیعی بالاتر است. علت این امر نمی تواند عفونت های ویروسی، باکتریال یا عود کننده باشد چون این بیماران از مطالعه حاضرحذف شدند. این پدیده می تواند به دلیل افزایش آلوآنتی بادی ها واتو آنتی بادی های ناشی ازانتقال خون مکرر و تماس مداوم با آنتی ژنها در این بیماران باشد و ربطی به اضافه بار آهن ندارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p899651 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.