لزوم تغییر ساختار آموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

در دنیای امروز که خود آبستن شرایط نوینی است، دیگر نمی توان با استفاده از روش ها و داشته های گذشته به راه خود ادامه داد. به دلیل توجه به کیفیت آموزش پزشکی در کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، روش ها و مدل های مختلف مدیریت کیفیت به کارگرفته شده اند. هدف از انجام این پژوهش، نظرسنجی در مورد ساختار آموزش پزشکی عمومی در دانشگاه شاهد بوده است.

مواد و روش ها

این پژوهش به روش مقطعی توصیفی_تحلیلی درسال 1387 روی دانشجویان پزشکی عمومی در مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولو‍ژی، کارآموزی و کارورزی و استادان دانشکده پزشکی شاهد انجام گرفته است. حجم نمونه 83 نفربود و به شکل تصادفی انتخاب شدند و روش گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق شده، سرانجام داده ها با نرم افزار آماری SSP تجزیه وتحلیل شده اند.

نتایج

این مطالعه، روی 83 نفر از استادان و دانشجویان انجام شد. بیش از 50 درصد افراد مونث و مجرد بودند.از میان افراد شرکت کننده 3/ 13 درصد در مقطع علوم پایه، 5/26 درصد فیزیوپاتولوژی، 3/31 درصد کارآموز و 8/10درصد کارورز و 1/18 درصد افراد از استادان بودند.میانگین سنی نمونه ها 25سال(18-61 سال) بود. نزدیک به 100 درصد افراد مورد مطالعه درباره تغییر ساختار در آموزش پزشکی، نظر موافق داشته اند وتغییرساختار آموزش پزشکی عمومی را ضروری دانسته اند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده به این نکته مهم می رسیم که اغلب افراد، لزوم تغییر ساختار در آموزش پزشکی را درک کرده، آن را اقدامی اساسی برای رسیدن به اهداف متعالی ارتقای سطح بهداشتی و سلامت جامعه قلمداد می کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p905300 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.