تعیین اکوتیپ های جوامع جلگه ای سفید پلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل های خزری با استفاده از نشانگر مورفولوژیک برگ و ایزوآنزیمی پراکسیداز

پیام:
چکیده:
به منظور تعیین اکوتیپ های جوامع جلگه ای سفیدپلت (Populus caspica) در جنگل های خزری 40 پایه درختی از استان های گیلان (رودبار و آستانه اشرفیه) و مازندران (نور و آمل) انتخاب شد. برای بررسی فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز آشکارسازی باندهای پروتئین و نوکلئیک اسید (PAGE) صورت گرفت و نمونه های شاخه دو ساله در یک جهت از تاج درخت و ارتفاع یکسان از زمین برداشت شد. همچنین، در بررسی تاکسونومی عددی صفات ریخت شناسی 13 صفت ریختی برگ اندازه گیری شد. نتایج الگوی باندی پراکسیداز حاکی از نمایان شدن 11 باند جداگانه در دو ناحیه متفاوت بر روی ژل بوده است. ناحیه اول شامل 5 باند پلی مورفیسم و ناحیه دوم دارای 6 باند است. نتایج گروه بندی فعالیت کیفی پراکسیداز و صفات ریختی برگ با تجزیه و تحلیل خوشه ایداده ها، تمایز ایزوآنزیمی و ریخت شناسی زیادی را بین جمعیت های این گونه نشان داد و با توجه به آن سه اکوتیپ رودبار، آستانه اشرفیه و نور- آمل قابل تفکیک است. همچنین، نتایج الگوی باندی پراکسیداز و ریخت شناسی برگ اختلافی بین پایه های نر و ماده درون جامعه نشان نداد. نتایج این تحقیق ضرورت حفاظت و به کارگیری روش های مؤثر in situ و ex situ برای حفظ تنوع ژنتیکی این گونه به عنوان یکی از ذخایر ژنتیکی ارزشمند و در معرض انقراض جنگل های هیرکانی را یادآور می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p905541 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.