الگوی تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی: تجربه بالینی برنامه ریزی شده برای دانشجویان پرستاری

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

آموزش بالینی از مهم ترین و تعیین کننده ترین بخش های آموزش پرستاری است. موفقیت در این مسیر مستلزم اتخاذ رویکردهای موثری است که همگام با دانش روز و متناسب با نیازهای نوین مددجویان و بیماران، آمادگی های لازم را در فراگیران ایجادنماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر الگوی تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی بر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری بود.

مواد و روش کار

در یک مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی پیش آزمون-پس آزمون 28 دانشجوی پرستاری به صورت سرشماری انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه کنترل و دو گروه تجربی تقسیم شدند. هر گروه شامل 7-6 نفر بود. پس از اجرای پیش آزمون مهارت های شناختی، دانشجویان گروه های کنترل با روش سنتی و دانشجویان گروه های تجربی با روش تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی به مدت 12 روز تحت آموزش بالینی قرار گرفتند. در نهایت مهارت های شناختی دانشجویان با پس آزمون و مهارت های رفتاری با فهرست وارسی مورد مشاهده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ویلکاکسون و من ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد که روش آموزش تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی در ارتقاء دانش و مهارت دانشجویان موثر می باشد. بررسی میانگین نمرات عملکرد در قبل و بعد از اجرای آموزش تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی اختلاف معنی دار آماری نشان داد. مقایسه صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری قبل و بعد از اجرای روش آموزش مرسوم و مبتنی بر شایستگی نیز اختلاف آماری نشان داد.

بحث و نتیجه گیری

روش آموزش تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی سطح بالایی از یادگیری را برای دانشجویان ایجاد می کند و به نظر می رسد ساختار روش آموزش فوق بیشینه فرصت ها را برای یادگیری و توسعه حرفه ای و صلاحیت بالینی فراهم می نماید.

زبان:
فارسی
صفحه:
230
لینک کوتاه:
magiran.com/p907139 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.