بررسی ساختاری پهنه زاگرس بلند با تاکید بر سامانه گسل های جنوب خاور کرمانشاه

پیام:
چکیده:

پهنه زاگرس بلند در بخش جنوب خاوری کرمانشاه، بین دو پهنه رادیولاریتی در شمال خاور و زاگرس چین خورده در جنوب باختر محدود شده است. گسل های راندگی و چین ها در این منطقه، ساختارهای اصلی در زاگرس بلند را تشکیل می دهند. روند این ساختارها شمال باختر- جنوب خاور و هم روند با ساختار های کمربند چین خورده زاگرس است. برای تحلیل دگرریختی این منطقه، چندین برش ساختاری عمود بر روند ساختار های منطقه پیمایش و رسم شده است. گسل های اصلی راندگی، در بعضی جاها به علت جابه جایی متفاوت در بخش های مختلف با گسل های عرضی امتدادلغز بریده می شوند. گسل کوه سفید (FA)، حوضه رادیولاریتی را از حوضه زاگرس جدا می کند. این گسل در موقع تشکیل حوضه رادیولاریتی، دیواره جنوبی حوضه رادیولاریتی را تشکیل داده است. در موقع بسته شدن حوضه رادیولاریتی در کرتاسه پایانی، گسل کوه سفید به صورت گسل معکوس عمل کرده و مجموعه چین خورده حوضه رادیولاریتی را به سمت جنوب باختر (پیش بوم) رانده است. تشکیل سازند فلیشی امیران با سن پالئوسن که دارای قطعات رادیولاریتی است این موضوع را تایید می کند. این حادثه احتمالا منجر به عملکرد سازند گرو به صورت سطح جدایشی در توسعه گسل های پهنه زاگرس بلند در این منطقه شده است. گسل های انتشار یافته شامل کلیه گسل های اصلی در راستای شمال باختر- جنوب خاور است که از گسل (FC) در شمال خاور تا گسل (FI) در جنوب باختر در ارتباط با فعالیت این سطح جدایشی است. به نظر می رسد که حوضه زاگرس پس از این زمان به صورت آرام باقی مانده و زمانی که برخورد نهایی بین ایران مرکزی و ورق عربی روی می دهد، گسل خوردگی و چین خوردگی نیز در سازندهای زاگرس چین خورده شکل می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p910747 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.