بررسی تاثیر مشاوره مشارکتی ناباروری بر استرس درک شده زنان نابارور تحت درمان با IVF

پیام:
چکیده:
مقدمه

ناباروری یک بحران در زندگی است که می تواند موجب ایجاد استرس روانی شدید در زوجین شود. راه های گوناگونی برای اداره استرس این زوجین پیشنهاد شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره مشارکتی ناباروری بر استرس درک شده زنان نابارور تحت درمان با IVF در شهر مشهد انجام شد.

روش کار

در این کارآزمایی بالینی 60 زن با ناباروری اولیه از مرکز تحقیقات ناباروری منتصریه مشهد در سال 1388 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (31 نفر) و مداخله (29 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله در پنج جلسه انفرادی و با مشارکت ماما، متخصص زنان و روانشناس بالینی مشاوره شدند و گروه کنترل تنها مشاوره مرسوم بخش را دریافت کرد. استرس درک شده ناباروری زنان با استفاده از پرسشنامه روا و پایای استرس ناباروری نیوتن، در ابتدای مطالعه و روز انتقال رویان مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با آزمون t مستقل و من ویتنی به کمک نرم افزارSPSS (نسخه 14) تحلیل شد.

یافته ها

از نظر استرس کلی درک شده ناباروری تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود داشت (048/0=p) و میانگین کاهش استرس در گروه مداخله 6/3 برابر گروه کنترل بود. میانگین تغییرات استرس در دو خرده آزمون پرسشنامه شامل موضوعات اجتماعی (031/0=p) و نیاز به والدینی (002/0=p) تفاوت آماری معنی داری را در دو گروه نشان داد.

نتیجه گیری

مشاوره مشارکتی موجب کاهش استرس درک شده ناباروری می شود و می توان از این روش به عنوان یکی از روش های مدیریت استرس در زنان نابارور تحت درمان با IVF در مراکز درمان ناباروری استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحه:
22
لینک کوتاه:
magiran.com/p917255 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.