مقایسه ی رابطه ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیام:
چکیده:
مقدمه
سلامت عمومی فرد، تحت تاثیر عوامل مختلف شخصیتی مانند بدبینی و عزت نفس همواره متغیر می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و مقایسه ی آن با دانشجویان غیر شاهد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تدوین گردید.
روش ها
94 دانشجوی شاهد (51 دانشجوی پسر و 43 دانشجوی دختر) و 97 دانشجوی غیر شاهد (35 دانشجوی پسر و 62 دانشجوی دختر) به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسش نامه های سلامت عمومی Goldberg (شامل 28 سوال)، ناامیدی Beck (شامل 20 سوال) و عزت نفس Cooper Smith (شامل 58 سوال) مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t گروه های مستقل، آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها
بین سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس رابطه ی معنی دار وجود دارد، بین سلامت عمومی دانشجویان شاهد و غیر شاهد تفاوت معنی داری وجود ندارد، عزت نفس دانشجویان شاهد پایین تر از دانشجویان غیر شاهد می باشد، بدبینی در دانشجویان شاهد بیشتر از دانشجویان غیر شاهد است و جنسیت نقش تعدیل کنندگی در اثر فقدان پدر بر سلامت عمومی و عزت نفس دانشجویان شاهد دارد.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که برخورداری دانشجویان شاهد از امتیازات ویژه و حمایت اجتماعی باعث ارتقای سلامت عمومی آن ها می شود. اثر منفی فقدان پدر به دلیل از بین بردن الگوی همانند سازی، به عزت نفس و سلامت عمومی پسران شاهد بیشتر از دختران شاهد آسیب می رساند.
زبان:
فارسی
صفحه:
1437
لینک کوتاه:
magiran.com/p918972 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.