بررسی اثرات محیط زیستی اماکن ورزشی بر محیط شهری

پیام:
چکیده:

محیط زیست یا محیطی که در آن زندگی می کنیم در واقع تاثیرگذار بر همه تلاش ها و فعالیت های بدنی ما می باشد بنابراین نمی توان اثرات محیط را بر چرخه زندگانی انسان ها نادیده گرفت. بنابراین باید واقعیت را بپذیریم که محیط ز یست در تمامی فعل و انفعالات عصر حاضر نقش بسزایی دارد.
منظور از بررسی اثرات محیط زیستی، تضمین حمایت محیط زیست و منابع طبیعی و حمایت از آنها (که شامل انسان نیز می شوند) از آثار پیشرفت غیرمتوازن و کنترل نشده است. هدف دراز مدت این ارزیابی، تضمین پیشرفت اقتصادی ادامه دار است که احتیاجات نسل حاضر را بدون هیچ گونه کمبود و ایجاد مشکل جهت نسل آینده مرتفع نماید.
در حال حاضر محیط زیست به عنوان سومین رکن المپیزم بعد از ورزش و فرهنگ مطرح می باشد. هدف کلی پژوهش، تعیین اثرات محیط زیستی اماکن ورزشی بر محیط شهری اصفهان بود. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان اطراف ورزشگاه های شهر اصفهان و مسئولان ورزشگاه ها بود. حجم نمونه برآورد شده پس از انجام یک مطالعه مقدماتی، برای ساکنان اطراف ورزشگاه ها 185 نفر محاسبه که از طریق روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. حجم نمونه مسئولان ورزشگاه ها برابر با جامعه آماری بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که دارای 10 گویه در حیطه اثرات محیط زیستی بوده که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 86/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری T تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (F) استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین های حاصله در خصوص اثرات اجتماعی بر محیط شهری از نظر مردم و مسئولین ورزشگاه ها بزرگتر از سطح متوسط (3) بود. همچنین Fمشاهده شده در سطح 05/0= تفاوت معناداری را بین نظرات مردم و مسئولین ورزشگاه ها در خصوص آثار محیط زیستی اماکن ورزشی بر محیط شهری نشان داد.

زبان:
فارسی
صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p921596 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.