مقایسه جراحی زیر بغل در بیماران سرطان پستان ایرانی با کشورهای دیگر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان پستان شایعترین سرطان زنان در اکثر کشورها می باشد. تخلیه زیر بغل از نظر مرحله بندی دقیق بیماری و احتمالا درمان اهمیت دارد و به عقیده بسیاری از صاحبنظران تعداد غدد لنفاوی درگیر یکی از مهمترین فاکتورهای پیش آگهی در سرطان پستان می باشد. مقاله حاضر به بررسی وضعیت اندازه تومور و کمیت و کیفیت غدد لنفاوی خارج شده در بیماران ارجاع شده به 3 مرکز مدیکال انکولوژی در ایران می پردازد.
مواد و روش ها
در این تحقیق بیمارانی که به سه مرکز مدیکال انکولوژی ارجاع شده و شیمی درمانی شده بودند، وارد مطالعه گردیدند. با مراجعه به مراکز فوق، پرونده این بیماران بررسی شده و اطلاعات لازم از پرونده بیماران و گزارش پاتولوژی استخراج و تجزیه و تحلیل آماری گردید.
یافته ها
از 149 پرونده بررسی شده 128 پرونده حاوی اطلاعات مورد نیاز بودند. سن بیماران 3/6 ± 1/41 سال، اندازه تومور 5/2 ± 5/ 3 سانتی متر و تعداد غده لنفاوی خارج شده 2/5 ± 7/9 عدد بود. فروانی نسبی متاستاز به زیر بغل 3/63% و تعداد غدد لنفاوی خارج شده در بیماران با و بدون متاستاز به زیر بغل به ترتیب 1/5 ± 1/10 و 3/5 ± 1/9 عدد بود.
نتیجه گیری
در بیماران ما میانگین اندازه تومور 5/3 سانتیمتر بود که در مقایسه با کشورهای غربی (8/1 سانتیمتر)، بیشتر است. در مطالعات قبلی بین اندازه تومور و تعداد لنف نود ارتباط وجود داشته اما در مطالعه ما ارتباط وجود نداشت. در 38% از بیماران ما بیش 10 لنف نود خارج شده بود در حالیکه در استرالیا 82% و در آمریکا 1/72% بیماران بیش از 10 لنف نود خارج شده داشته اند. بنابراین نسبت بیمارانی که بیش 10 لنف نود خارج شده داشته اند در ایران بسیار کمتر از کشورهای غربی است. با مقایسه لنف نودهای خارج شده در ایران و کشورهای منطقه نتیجه می گیریم لنف نودهای خارج شده در ایران کمتر از کشورهای غربی اما مشابه کشورهای منطقه می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
60
لینک کوتاه:
magiran.com/p921869 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.