مقایسه اثر تجویز استرادیول وآنتا گونیست GnRH درفاز لوتئال بر هماهنگی سایز فولیکول های آنترال وسطح پایه هورمون های تخمدان

پیام:
چکیده:
مقدمه
قسمتی از اختلاف نتایج و تاثیر بین دو پروتکل طولانی مدت آگونیست GnRH و پروتکل آنتاگونیست می تواند به دلیل اختلاف های اولیه موجود در سایز فولیکول های آنترال قبل از تحریک تخمدان باشد.
هدف
هدف این مطالعه، مقایسه اثر پیش درمانی با استرادیول خوراکی وآنتاگونیست GnRH بر هماهنگی سایز فولیکول های آنترال و سطح پایه هورمون ها در پروتکل آنتاگونیست بود.
مواد و روش ها
در افراد مورد مطالعه سونوگرافی از نظر فولیکول های آنترال و اندازه گیری FSH سرم و هورمون های تخمدان در روز سوم سیکل پایه انجام شد، سپس افراد مورد مطالعه به دو گروه شامل گروه A: بیماران دریافت کننده روزانه mg 4 استرادیول خوراکی (n=15) و گروه B: دریافت کننده mg 3 سترورلیکس استات (n=15) در فاز لوتئال و قبل از شروع پروتکل آنتاگونیست تقسیم شدند. جهت شرکت کنندگان همه بررسی های اولیه مجددا در روز سوم سیکل بعدی تکرار شد.
نتایج
یک کاهش معنی دار در سایز متوسط فولیکول ها درهر دو گروه بعد از مداخله وجود داشت. (2/11±7/63 در مقابل 0/92±4/3 در گروه A و 1/96±8/73 در مقابل 1/11±4/13 در گروه B).
(p=0.0001)میزان کاهش سایز فولیکول ها به طور معنی دار در گروه B بیشتر بود (2/04±4/60- در مقابل 2/28±3/33-) (p=0/027). در دو گروه ناهماهنگی سایز بین فولیکول ها کاهش داشت که معنی دار نبود. سطح FSH و Inhibin B در روز سوم سیکل بعد از مداخله در دو گروه کاهش معنی دار داشت ولی بین دو گروه تفاوتی نداشت.
نتیجه گیری
تجویز استرادیول و آنتاگونیست GnRH بصورت پیش درمانی در فاز لوتئال قبل از پروتکل آنتاگونیست باعث کاهش سایز فولیکول ها می-شود ودر این زمینه آنتاگونیست GnRH قویتر از استرادیول عمل می کند ولی تاثیر هر دو در کم کردن ناهماهنگی سایز فولیکول ها یکسان است.
زبان:
انگلیسی
صفحه:
315
لینک کوتاه:
magiran.com/p922131 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.