مقایسه ی اثر پیشگیری اندانسترون و مپریدین در کاهش شیوع لرز بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپاینال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
لرز بعد از عمل از مشکلات شایع بعد از بیهوشی بوده و می „ تواند سبب عوارض متعددی مثل مشکلات قلبی، افزایش فشار داخل چشم، افزایش فشار مغز و سایر مشکلات شود. لرز بعد از عمل مصرف اکسیژن را تا 500 درصد افزایش می دهد. همچنین تولید دی اکسید کربن را افزایش داده، میزان متابولیسم را بالا می برد و تون سمپاتیک را نیز افزایش می دهد. بنابراین باعث افزایش نیاز به برون ده قلب و تهویه ی دقیقه ای می شود. برای پیشگیری و درمان لرز بعد عمل، از روش „ ها و داروهای مختلفی استفاده شده „ است. در مطالعه ی حاضر اثر پیش درمانی اندانسترون و مپریدین در کاهش شیوع لرز بعد از سزارین انتخابی به روش اسپاینال مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق: در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسو کور، 100 بیمار داوطلب سزارین انتخابی به روش اسپاینال به صورت تصادفی بلوک بندی شده و در دو گروه تقسیم شدند. بعد از به دنیا آمدن نوزاد، در گروه A برای افراد mg 8 اندانسترون و در گروه B مقدار mg/kg 4 / 0 مپریدین آهسته تزریق شد. قبل عمل، حین عمل و یک ساعت بعد از عمل موارد فشار متوسط شریانی، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی اندازه گیری و ثبت شد. همچنین وجود لرز و یا عدم وجود لرز بیمار تا 20 دقیقه بعد عمل در اتاق ریکاوری توسط پرستار ریکاوری بررسی و ثبت گردید.
یافته ها
لرز بعد از عمل در 10 درصد (5 نفر) از گروه اندانسترون و 24 درصد (12 نفر) از گروه مپریدین مشاهده گردید که تفاوت معنی داری بین این دو گروه وجود نداشت (05/0 p>). تغییرات ضربان قلب، SPO2 و فشار متوسط شریانی بین دو گروه معنی دار نبود (05/0 p>).
نتیجه گیری
بین میزان بروز لرز بعد از عمل در دو گروه اندانسترون و مپریدین تفاوت معنی داری وجود نداشت. بنابراین اندانسترون به اندازه ی مپریدین در پیشگیری از لرز بعد از عمل موثر است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p924010 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!