بررسی و رتبهبندی وبسایتهای فارسی مذهب شیعه بر اساس سیاههوارسی طراحی شده با استفاده از معیارهای سیلبرگ، اس. ام. آر. تی. و اکشن فور هلس

پیام:
چکیده:
هدف
هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی وبسایت های شیعی فارسی بر اساس سیاههوارسی طراحی شده توسط محقق براساس معیارهای سیلبرگ، اس.ام.آر.تی. و اکشن فور هلس است تا برترین وبسایتها را برای استفاده علاقهمندان معرفی نماید.
روش
پژوهش از نوع اریابانه است بهطوری که از طریق جستوجو در محیط اینترنت، اطلاعات 75 وبسایت فارسی زبان با موضوع تشیع استخراج شد سپس این اطلاعات این وبسایتها در مقایسه با سیاهوارسی طراحی شده، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان میدهد که میانگین کلی مطابقت این سایتها با سیاههوارسی 17/57 درصد است که در این میان دسترسی به مطالب با 100 درصد بیشترین، و روزآمدسازی با 68/23 درصد کمترین میزان مطابقت با سیاههوارسی را دارا بودهاند. از میان وبسایتها، وبسایت تبیان با 35 امتیاز و وبسایت غدیر و جلگه با 11 امتیاز بهترتیب بهترین و ضعیفترین وبسایتها بودند. در کل، میانگین نمرات 76 سایت مورد مطالعه 18/22 از 47 با انحراف معیار 32/5 بود که نشاندهنده عملکرد ضعیف وبسایتهای مورد مطالعه است.
اصالت/ارزش: از آنجایی که به مقوله ارزیابی وبسایت های مذهبی در کشور پرداخته نشده است، این پژوهش میتواند نقطه شروعی برای انجام این کار بوده و ضمن آشناسازی طراحان این وبسایتها با استانداردهای این حیطه، به نشان دادن نقاط قوت و ضعف موجود در آنها کمک کند. همچنین این تحقیق میتواند با نشان دادن فاصله بین وضع موجود تا وضع مطلوب، به بهبودکیفیت ارائه اطلاعات مذهبی و در نتیجه رضایت استفادهکنندگان یاری رساند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
305
لینک کوتاه:
magiran.com/p926919 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.