بررسی الگوی تولید مثلی و الگوی بازسازی ذخیره خرچنگ ویولن زن Uca sindensis در منطقه بین جزر و مدی بندر پل (بندر عباس)

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی الگوی تولیدمثلی و الگوی بازسازی ذخیره در خرچنگUca sindensis در منطقه بین جزر و مدی بندر پل در بندر عباس بود مختصات منطقه ی نمونه برداری در عرض های شمالی 26 درجه و 45 دقیقه تا 27 درجه و 10 دقیقه و طول شرقی 55 درجه و 20دقیقه تا 56 درجه و مساحت جغرافیایی منطقه km2 4/26 است. نمونه برداری از مهر ماه 1388 تا شهریور 1389 به صورت ماهانه و از منطقه بین جزر و مدی بندر پل در هنگام جزر کامل انجام شد. جهت نمونه برداری از 10 کوادرات 5/0X5/0 متر استفاده شد، و هر کوادرارت به صورت نیمرخ عمودی تا عمق 30 سانتی متر حفر گردید. نمونه ها جمع آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. بیومتری نمونه ها با استفاده از کولیس با دقت 05/0میلی متر و شمارش تخم ها با استفاده از روش (Litulo، 2004) انجام شد. آنالیزها و منحنی های مربوط به رکروتمنت ذخیره و توزیع فراوانی خرچنگ توسط نرم افزار FISAT II انجام شد. نتایج نشان داد که الگوی تولیدمثلی در این گونه از خرچنگ، فصلی بوده و از فروردین شروع تا شهریور ادامه دارد. ماده های تخم دار در کلاسه های طولی mm5/4 تا 5/11 نسبت به سایر کلاسه های دیگر فراوان تر بوده و متوسط اندازه عرض کاراپاس حدود 24/2 ± 56/7 بود. عرض کاراپاس با تعداد تخم ها، رابطه ای خطی و مستقیم نشان دادند، به طوری که افزایش عرض کاراپاس با افزایش تعداد تخم ها همراه بود. در خرچنگ های ماده که حدود 2340 تخم داشتند، CW حدود 5/4 و خرچنگ های ماده با 11300 تخم دارای CW 5/11 بودند. همبستگی عرض کاراپاس با عرض شکمی به صورت خطی بود. اوجی کاملا منظم در رکروتمنت مشاهده شد که از مهر ماه شروع و بیشترین مقدار آن بین خرداد و تیرماه بود. سرانجام این مطالعه نشان داد که در منطقه نیمه گرمسیری بندر پل، میزان مواد آلی خاک و دمای محیط دو عامل کلیدی محسوب می شوند که تاثیر زیادی بر تولید مثل، تعداد ذخیره و رشد خرچنگ ویولن زن دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p927263 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!