بررسی فراوانی کلونیزاسیون و آنتی بیوگرام استرپتوکوک گروه B در خانمهای باردار 37-35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه تهران در سال 1387

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
استرپتوکوک گروه B از سال 1970 به عنوان یک عامل پاتوژن شناخته شده است. این میکروب می تواند در طی حاملگی و پس از زایمان عوارض نامطلوبی را در مادر و نوزاد ایجاد کند. شیوع استرپ B در واژن و رکتوم خانمها در جوامع خارجی حدودا 30-20 درصد است. شیوع کلونیزاسیون استرپ B در مراکز مختلف ایران متفاوت است. با توجه به اینکه شناسایی و درمان این عفونت می تواند سبب کاهش عوارض و مرگ و میر مادری و نوزادی شود، این مطالعه با هدف تعیین شیوع کلونیزاسیون استرپ B در خانمهای حامله مراجعه کننده به درمانگاه مهدیه در سال 1387 و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آن انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی روی 246 خانم حامله 37-35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه بین شهریور تا آبان 1387 انجام شد. نمونه سواب از واژن و رکتوم تهیه و سپس کشت داده می شد. پس از رنگ آمیزی گرم در صورت مثبت بودن از تست اختصاصی جهت تشخیص استرپتوکوک گروه B استفاده می شد. در ضمن آنتی بیوگرام نیز انجام و حساسیت باکتری به پنی سیلین G، آمپی سیلین، سفازولین، اریترومایسین، کلنیدامایسین و وانکومایسین سنجیده می شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میزان شیوع استرپتوکوک گروه B در زمان انجام تحقیق 3/5% بود. هیچ ارتباط معنی داری بین سن، ملیت، سطح سواد، تعداد زایمان، وضعیت کیسه آب، و یا وضعیت تب مادر در هنگام بستری با کشت مثبت و منفی پیدا نشد. نهایتا میزان حساسیت به پنی سیلین 5/61 %، آمپی سیلین 6/84% و نسبت به اریترومایسین، سفازولین، کلیندامایسین و ونکومایسین نزدیک به 100% بود.
نتیجه گیری
میزان شیوع استرپ B در مطالعه ما نسبت به مطالعات مشابه در کشور کمتر بوده است و میزان حساسیت استرپ B به پنی سیلین در مقایسه با سایر آنتی بیوتیک ها کمتر است.
زبان:
فارسی
صفحه:
139
لینک کوتاه:
magiran.com/p930847 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.