استخراج ویژگی های بهینه برای تمایز طیفهای رامان بدست آمده از نمونه های مختلف پوستی با استفاده از روش های آماری و الگوریتم ژنتیک

پیام:
چکیده:
مقدمه
طیف نگاری رامان یکی از روش های طیف نگاری مبتنی بر پراکندگی غیرالاستیک نور تک رنگ می باشد. این روش می تواند اطلاعات مفیدی درباره فرکانس ارتعاشات پیوندهای مولکولی نمونه بدست دهد. لذا با استفاده از این روش می توان به مطالعه تغییرات مولکولی نمونه پرداخت.
مواد و روش ها
در این تحقیق 153 طیف رامان از نمونه های پوستی نرمال و پوست خشک شده در نتیجه شستشو با محلول شوینده سدیم لوریل سولفات به صورت درون تنی اخذ گردید. سپس پیش پردازشهایی شامل حذف خط زمینه، حذف نویز و نرمالسازی روی سیگنالها انجام شد. در ادامه با استفاده از آنالیز آماری و الگوریتم ژنتیک به جستجوی ویژگی های بهینه برای تمایز دو گروه نرمال و خشک پرداختیم. در انتخاب ویژگی با استفاده از آنالیز آماری، آمارگان T، فاصله باتاچاریا و آنتروپی در جداسازی دو گروه محاسبه شد و با توجه به این که آمارگان T در تمایز این دو گروه کارایی بهتری از خود نشان داد، لذا از این روش برای انتخاب ویژگی های بهینه استفاده گردید. بار دیگر با استفاده از الگوریتم ژنتیک ویژگی های بهینه انتخاب شده و در نهایت به منظور ارزیابی کارایی هر یک از این روش ها در انتخاب ویژگی های بهینه، با استفاده از طبقه بندهای LDA، KNN، SVMو شبکه عصبی به ارزیابی دسته ویژگی های انتخاب شده توسط هر یک از این دو روش (آماری و الگوریتم ژنتیک) پرداختیم.
نتایج
در مقایسه نتایج طبقه بندی با روش های مختلف انتخاب ویژگی و نوع طبقه بندی کننده، بهترین نتایج در ترکیب انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی با SVM حاصل شد.این ترکیب تفکیک دوکلاس را با دقت 90%، حساسیت 89% و قطعیت 91% امکانپذیر می سازد.
بحث و نتیجه گیری
از بررسی های صورت گرفته و نتایج بدست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که الگوریتم ژنتیک کارایی بیشتری در مقایسه با روش های آماری برای انتخاب ویژگی های متمایز کننده طیفهای رامان از خود نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده پتانسیل طیف نگاری رامان در بررسی اثر مواد مختلف روی پوست و یا بیماری های پوستی مرتبط با خشکی پوست می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p931780 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.