محاسبه توزیع دوز در براکی تراپی زبان با استفاده از رادیوایزوتوپ های مختلف به کمک شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه با داده های تجربی

پیام:
چکیده:
مقدمه
از میان انواع سرطان های دهان، سرطان زبان بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد. براکی تراپی یکی از متداولترین روش های درمان سرطان زبان است. در روش های به کار رفته در براکی تراپی زبان، از چشمه های طولی جهت درمان استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی توزیع دوز در اطراف چشمه های طولی، مقایسه رادیوایزوتوپ های مختلف به عنوان چشمه براکی تراپی و همچنین مقایسه دوز فک و قسمت هایی از زبان که نزدیک به فک هستند حین به کارگیری حفاظ و بدون حفاظ و تعیین یکنواختی دوز داده شده در حجم درمان می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه از کد مونت کارلو MCNP4C جهت شبیه سازی استفاده شد و صحت شبیه سازی توسط مقایسه نتایج با یکی از مطالعات عملی تایید گردید. چشمه های ایریدیم 192، سزیم 137، رادیم 226، طلا 198، ایندیم 111 و باریم 131 در شبیه سازی به کار گرفته شد و سیستم پاریس جهت چینش چشمه ها مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج
میزان درصد کاهش دوز فک هنگام استفاده از حفاظ 2 میلیمتر سرب برای چشمه های مذکور به ترتیب 4/35، 1/20، 6/86، 24/32، 6/75 و 8/36 می باشد. میزان دوز نواحی اطراف زبان هنگام استفاده از حفاظ در چشمه های مختلف تغییر چندانی نداشت. میزان یکنواختی دوز به ترتیب از بیشترین یکنواختی به کمترین، به ترتیب سزیم 137، طلا 198، ایریدیم 192، باریم 131، ایندیم 111 و رادیم 226 می باشد.
بحث و نتیجه گیری
ایریدیم 192 و سزیم 137 بهترین چشمه ها برای درمان براکی تراپی زبان هستند در حالیکه ایندیم 111 و رادیم 226 گزینه های مناسبی برای رادیوتراپی زبان نیستند و چشمه های طلا 198 و باریم 131 عملکرد نسبتا یکسانی با ایریدیم 192 دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p931781 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.