طراحی دیسک مصنوعی الاستیک بهینه تحت بارگذاری های مختلف برای ستون فقرات ناحیه کمری

پیام:
چکیده:
مقدمه
به علت محدودیت روش های درمانی موجود برای بیماری دیسک تخریب شده، روش آرتروپلاستی یا جایگزینی دیسک مصنوعی پیشنهاد شده است. دیسک مصنوعی یک ایمپلنت با قابلیت حفظ حرکت در سطح جراحی شده است که با هدف کاهش عوارض جانبی روش های اتصال مهره ها در تخریب اجزای مجاور ایجاد شده است. از آنجاییکه موفقیت استفاده از دیسک مصنوعی بستگی به حفظ عملکردهای مکانیکی دیسک بین مهره ای دارد، بررسی رفتار دیسک مصنوعی تحت بارگذاری های مختلف سودمند خواهد بود.
مواد و روش ها
یک مدل سه بعدی المان محدود از دیسک طبیعی و مصنوعی با در نظر گرفتن ویژگی های غیرخطی ماده، تحت بارگذاری های مختلف، بررسی و تحلیل می شود. در این تحقیق، مدل با مقایسه رفتار آن با داده های تجربی و المان محدود، ارزیابی می گردد. سپس، مدول یانگ و نسبت پواسون بهینه برای دو بخش نوکلئوس (قسمت مرکزی دیسک) و آنالوس(لایه های اطراف نوکلئوس) محاسبه می شوند.
نتایج
دیسک مصنوعی تحت 3 نوع بارگذاری فشاری، خمشی و پیچشی قرار می گیرد و ضرایب الاستیک بهینه در هر حالت معین می شوند. سپس به روش جذر میانگین مربعات، پارامترهای بهینه برای هر سه حالت بارگذاری که کمترین مقدار خطا را ایجاد کند، محاسبه می گردد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این بررسی نشان می دهد که دیسک مصنوعی الاستیک بهبنه مدول یانگ 19/1 مگا پاسکال برای نوکلئوس و 63/18 مگا پاسکال برای آنالوس دارد. دیسک مصنوعی با این خواص می تواند به هدف حفظ ارتفاع دیسک و میزان تغییر شکل تحت شرایط مختلف بارگذاری برسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p931784 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.