برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قائم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

پیام:
چکیده:
اقتصاددانان محیط زیست در سال های اخیر به ارزشگذاری و سنجش نقش محیط زیست در تامین رفاه انسان پرداخته اند. پارک جنگلی قائم در کرمان از جمله تفرجگاه های مهم این شهرستان است. هدف از اجرای این تحقیق برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قائم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است. برای دستیابی به این هدف و برآورد تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لوجیت، برمبنای روش حداکثر درستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیاز با استفاده از 115 پرسشنامه از بازدیدکنندگان این پارک به دست آمد. نتایج نشان می دهد که میانگین تمایل هر فرد به پرداخت برای بازدید از این پارک، 2157 ریال و تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار، 33/178191 ریال است. با توجه به نتایج، ملاحظه شد که یک درصد افزایش در قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش آن را 5/40 درصد کاهش می دهد و نیز متغیر درآمد، بیشترین تاثیر را در پذیرش مبالغ پیشنهادی دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
233
لینک کوتاه:
magiran.com/p932187 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!