«جیکور» خون زندگی در رگ های شعر شاکر سیاب

نویسنده:
پیام:
چکیده:
«جیکور» -روستایی کوچک در استان بصره - نه فقط زادگاه «سیاب»، بلکه رودی است که بوستان شعر او را سیراب می سازد و خون زندگی که نهال نورسته آرزو را در ژرفای روح بشریت تغذیه می کند ونهالی که سنگدلی ستمگران آن را پایمال کرده است؛ ستمگرانی که شهر - از نگاه «بدر» - به نمایندگی از آنان سایه مرگش را بر زندگی شهروندان، بویژه مهاجران ناآشنا افکنده است.
با دقت در دیوان «بدر شاکر سیاب» و بررسی مراحل چهارگانه زندگی ادبی وی، یعنی: رومانتیک، رمزگرایی، واقع گرایی وبازگشت به خود؛ می یابیم که «جیکور» سرچشمه هر نیکی قابل تصور وچشم انداز تمام آرزوهاست. این روستا موجود زنده ای است که هم خود می زید و هم مردگان را حیات می بخشد و قلب تپنده ای که خون زندگی را در رگ های آدمیان جاری می سازد. «جیکور» سعادتی فراگیر است که شاعر به سوی آن پر کشیده، با آن همدم گردیده، در کنار آن دوران بدبختی و اوضاع نابسامان خود در شهر را به دست فراموشی می سپرد ونمادی که خود شاعر درباره آن می گوید: «جیکور دیوان شعر من است.... »
زبان:
عربی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p932399 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!