نقش زبان عربی در انتقال واژه های فارسی به زبان های اروپایی

پیام:
چکیده:
گسترش واژه های فارسی در زبان های اروپایی، از جمله موضوعات در خور توجه در حوزه مطالعات ریشه شناختی است که می توان از ابعادی چون دگرگونی های معنایی، تغییرات آوایی، نحوه انتقال و نقش و میزان تاثیرگذاری زبان های واسط بدان پرداخت. از آنجا که قریب به اتفاق این واژه ها به طور غیرمستقیم به زبان های اروپایی راه یافته اند، مطالعه نقش و میزان تاثیرگذاری زبان های واسط بسیار اهمیت دارد. بررسی نقش زبان های واسط در این انتقال، بیانگر نقش بسیار پررنگ زبان عربی و دامنه تاثیرگذاری این زبان بر این دسته از واژه هاست؛ به نحوی که حتی در موارد متعدد، برجسته ترین فرهنگ های اروپایی در ریشه یابی این واژه های معرب فارسی، به اشتباه آن ها را واژه هایی اصیل در زبان عربی برشمرده اند و اشاره ای به فارسی بودن آن ها نکرده اند. در این مقاله، ضمن پرداختن به تعدادی از واژه های فارسی دخیل در زبان های اروپایی که با واسطه بلافصل زبان عربی به این زبان ها راه یافته اند، تلاش بر آن بوده است تا به نحوی توصیفی- تحلیلی تصویری از این تاثیرگذاری ارایه شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p932402 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!