بررسی میزان موفقیت بخش «کارگاه ترجمه» در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهرستان دورود

پیام:
چکیده:
یکی از تحولات آموزش زبان عربی در کتاب های عربی دوره دبیرستان، اضافه شدن بخشی با نام کارگاه ترجمه بود. این تغییر به خاطرافزایش قدرت فهم دانش آموزان از متون عربی، بالا بردن توان ترجمه روان از عربی به فارسی، تغییر نگرش منفی به زبان عربی و فراهم کردن زمینه مناسب برای مشارکت بیشتر آنان در فعالیت های کلاسی و برون کلاسی، روی داد.
این گفتار برآن است تا با پژوهشی کاربردی میزان موفقیت این بخش را در دستیابی به اهداف ذکرشده، بررسی کند. روش پژوهش، پیمایش و ابزار پژوهش، پرسشنامه و روش تحلیل داده ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، دبیرستان های شهرستان دورود در استان لرستان است که نمونه گیری از آن با روش نمونه گیری خوشه ایانجام شد. نتایج نشان داد که از نظر بیشتر دانش آموزان و معلمان، بخش کارگاه ترجمه در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است. از این رو بهتر است توجه بیشتر به بخش های متن محور در کتاب های درسی عربی بشود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p932406 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!