اثر اسانس گیاه سیر بر شاخصه های هماتولوژیک فیل ماهیان جوان پرورشی

پیام:
چکیده:

فیل ماهی یکی از با ارزش ترین گونه های ماهیان خاویاری است که تلاش های زیادی جهت تکثیر مصنوعی، پرورش و نیز بازسازی ذخایر این گونه صورت گرفته است. هدف این مطالعه بررسی اثر اسانس سیر به عنوان یک ماده محرک سیستم ایمنی، بر شاخص های هماتولوژی و ایمنی سلولی در فیل ماهیان جوان پرورشی است. تیمار های آزمایش بر اساس شش جیره غذایی شامل: یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتی بیوتیک، یک جیره حاوی mg/kg30 آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین و چهار جیره با مقادیر مختلف g/kg 05/0، 10/0، 15/0، 20/0 اسانس سیر تهیه شد. بچه فیل ماهیان پرورشی با میانگین وزنی2±24 گرم، به مدت 56 روز با جیره های غذایی تغذیه و در انتهای دوره آزمایش، شاخص های خونی اندازه گیری شد. شاخص های زمان انعقاد خون و میانگین هموگلوبین در هر گلبول قرمز (MCH) روندی افزایشی در تیمار های حاوی اسانس سیر نشان داد. تعداد لنفوسیت ها در جیره های حاوی g/kg05/0، g/kg10/0 و g/kg 15/0 اسانس سیر، به طور معنی داری بیشتر از تیمارهای شاهد و حاوی آنتی بیوتیک و تعداد نوتروفیل خون در تیمارهای حاوی g/kg15/0 و g/kg20/0 اسانس سیر به طور معنی داری کمتر از سایر تیمارها بود. در مجموع نتایج نشان داد که افزودن اسانس سیر با افزایش زمان انعقاد خون، میزان هموگلوبین گویچه های قرمز، افزایش تعداد لنفوسیت ها و نوتروفیل ها و کاهش تعداد ائوزینوفیل ها، تاثیر معنی داری بر ارتقاء سیستم ایمنی و وضعیت فیزیولوژیک بدن فیل ماهیان در مقایسه با جیره شاهد و جیره حاوی آنتی بیوتیک داشته و می تواند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین در جیره غذایی فیل ماهیان جوان پرورشی باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
209
لینک کوتاه:
magiran.com/p934783 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.