مفهوم سلامت از دیدگاه بیماران دیابتی: یک مطالعه کیفی

چکیده:
زمینه و هدف
احساس سلامتی ذهنی و منحصر به فرد است و معیارهای سلامتی در بین گروه های سنی، فرهنگی و طبقات اجتماعی متفاوت می باشد. یکی از مهمترین شرایط، ابتلا به بیماری است که ادراک از سلامتی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تبیین مفهوم سلامت دیدگاه از بیماران مبتلا به دیابت انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه کیفی بود که پس از نمونه گیری مبتنی بر هدف، اطلاعات با انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار با 20 بیمار دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان توحید شهر سنندج جمع آوری گردید. مصاحبه ها با روش آنالیز محتوی قراردادی (Conventional) رویکردی که در آن نتایج مستقیما از بیانات شرکت کنندگان در پژوهش بدست می آید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درنهایت درونمایه های اولیه و نهایی حاصل گردید.
یافته ها
بر اساس یافته ها در این پژوهش پنج درونمایه نهایی پیرامون مفهوم سلامت بیماران مبتلا به دیابت شامل: تن سالم و دل خوش، زندگی بدون محدودیت، آرامش خاطر، معنویت و عدم وجود عوارض بیماری به دست آمد.
نتیجه گیری
در هر اجتماع و گروهی سلامتی بر اساس شرایط خاص آن گروه تعریف می شود. لذا با توجه به درونمایه های حاصل شده، ارائه دهندگان مراقبت های سلامتی باید با در نظرگرفتن این ابعاد در جستجوی راه های دستیابی به سلامت در بیماران مبتلا به دیابت باشند و این ابعاد را در برنامه مراقبتی استفاده نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p935987 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!