سالمونلا انتریکا: سروتایپینگ، الگوی مقاومت دارویی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف

پیام:
چکیده:
زمینه
بیش از 2400 سروتایپ سالمونلا شناسایی شده است که مهم ترین سروتایپ های انسانی درگروه سالمونلا انتریکا قرار می گیرند. درمان دارویی سالمونلوزیس محدود به بیماری حاد و تب تیفوئید است. پس از شناسایی اولین سویه مقاوم سالمونلا، امروزه، گزارش های مبنی بر وجود انواع مقاومت های دارویی و به خصوص بتالاکتامازهای وسیع الطیف از سراسر دنیا ارایه می شود. منظور از این مطالعه سروتایپینگ، بررسی الگوی مقاومت دارویی و ارزیابی بتالاکتامازهای وسیع الطیف سالمونلا انتریکا جداشده از نمونه های بالینی بوده است.
مواد و روش ها
در یک دوره زمانی 18ماهه، اقدام به جمع آوری نمونه های مدفوع و کشت برروی محیط های افتراقی و اختصاصی نمودیم. ایزوله ها توسط کیت سروتایپینگ، ارزیابی شدند. پس از انجام آنتی بیوگرام، توسط نوارهای E-test، MIC موارد مقاوم تعیین گردید. با استفاده از دیسک های ESBL و سینرژیDouble- Disk، وجود فنوتایپ بتالاکتاماز وسیع الطیف بررسی شد.
نتایج
تعداد 96 سویه بالینی سالمونلا انتریکا شامل 35سویه Typhimurium، 22سویه Enteritidis، 11سویه Typhi، 8سویه Paratyphi B، 4سویه Newport، 3سویه Derby، 1سویه Virchow، 1سویه Infantis و 11مورد Untypable شناسایی گردید. در60 مورد مقاومت به حداقل یک آنتی بیوتیک وجود داشت؛ از این میان، 45 سویه واجد مقاومت چندگانه دارویی بودند. بیشترین مقاومت نسبت به آمپی سیلین دیده شد، این در حالی بود که هیچ مقاومتی نسبت به ایمی پنم و سیپروفلوکساسین وجود نداشت. نتایج بررسی ESBLها حاکی ازوجود 5 مورد مقاومت به سفوتاکسیم و 4 مورد مقاومت نسبت به سفتازیدیم بود.
بحث: با انجام مطالعات اپیدمیولوژیک برروی سروتایپینگ سالمونلا و بررسی الگوی مقاومت دارویی، می توان شیوع و گسترش مقاومت های دارویی (بالاخص در مورد سویه های مشترک بین انسان و دام) را با ارایه رژیم دارویی مناسب، کنترل نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
38
لینک کوتاه:
magiran.com/p942220 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.