بررسی تاثیر برنامه آموزشی روان شناختی بر میزان استرس و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان

چکیده:
زمینه
سرطان یکی از بیماری های تهدیدکننده حیات است که تغییرات زیادی در روند زندگی، ارتباطات و فعالیت های اجتماعی ایجاد می کند. بیماران سرطانی درجاتی از استرس و افسردگی دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی روان شناختی بر میزان استرس و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان انجام شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه، یک تحقیق نیمه تجربی است. جامعه پژوهش، کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت سیدالشهدا(ع) اصفهان در سال 1388 و نمونه آن 52 نفر از این بیماران هستند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده و به روش تخصیص تصادفی به دو گروه آزمایش (28 نفر) و کنترل (24 نفر) تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های استرس کوپر و افسردگی بک بوده است. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون بوده است. بعد از انتخاب تصادفی گروه های آزمایش و کنترل، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون انجام گرفت و سپس مداخله روان شناختی برای گروه آزمایش اجرا شد و یک ماه بعد از اتمام مداخله روان شناختی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت بررسی آماری از آمار توصیفی (فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمونهای تی مستقل و آنالیز کوواریانس) بهره گرفته شد.
نتایج
نتایج مطالعه نشان داد که مداخلات روان شناختی موجب کاهش میزان استرس و افسردگی بیماران در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید، به طوری که میانگین نمره استرس در گروه آزمایش از 4/8 ±66/71 به 06/38 ± 03/7 و نمره افسردگی از 04/ 8 ±47/28 به 46/4 ± 27/18 رسیده است.
نتیجه گیری
در این مطالعه، مداخلات روان شناختی بر کاهش میزان استرس و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان تاثیر مثبتی داشته است. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت ارتقای سطح سلامت روانی بیماران مبتلا به سرطان، از مداخلات روان شناختی مبتنی بر کاهش استرس و افسردگی به عنوان یک رویکرد موفق استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p942223 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.