بررسی ارتباط نمایه گلایسمی و بار گلایسمی رژیم غذایی وسطوح پروفایل لیپیدی در گروهی از زنان سالم اهوازی

پیام:
چکیده:
زمینه
مطالعات محدودی در خصوص ارتباط نمایه گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی و فاکتورهای متابولیکی از جمله لیپیدهای خون در کشورهای آسیایی از جمله ایران وجود دارد. همچنین با توجه به نقش نمایه گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی در سلامتی، در این مطالعه ارتباط نمایه گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی ایرانی با لیپیدهای خون مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
افراد مورد مطالعه 95 زن شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اهواز در محدوده سنی 55-20 سال بودند. نمایه گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی به وسیله پرسشنامه های یادآمد 24 ساعته غذایی (6-4 یادآمد) مورد ارزیابی قرار گرفت، جهت محاسبه GI و GL از جداول GI غذاهای ایرانی و همچنین جدول بین المللی GI و GL استفاده شد. سطوح لیپید های خون شامل کلسترول HDL، کلسترول توتال و تری گلیسرید خون اندازه گیری شدن دو سطح کلسترول LDL با استفاده از فرمول فرید والد محاسبه گردید. اندازه گیری های تن سنجی نیز با روش های استاندارد انجام شد.
نتایج
میانگین سنی افراد در این مطالعه 7/7 ± 36 سال بود. میانگین GI،1/72 و میانگین GL،2/153 بود. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین کلسترول HDL، کلسترول LDL، کلسترول توتال و TG خون با GI و GL رژیم غذایی مشاهده نشد.
نتیجه گیری
بر خلاف نتایج مطالعاتی که در کشورهای غربی و برخی کشورهای آسیایی بدست آمده بین GI و GL رژیم غذایی با سطوح لیپید های خون در زنان سالم ایرانی ارتباطی مشاهده نشد، شاید کم گزارش دهی نمونه در این نتیجه تاثیر گذار بوده باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
32
لینک کوتاه:
magiran.com/p942681 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.