بررسی میزان شیوع عوامل میکروبی عفونت کراتوکونژنکتیویت در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان

پیام:
چکیده:
زمینه
عفونت ملتحمه چشم (کراتوکونژنکتیویت) به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های چشمی می باشد که توسط میکروارگانیسم های متعددی ایجاد می شود. با توجه به این که شناسایی عوامل ایجاد کننده این عفونت در یک منطقه جغرافیایی خاص می تواند در تعیین استراتژی درمانی این بیماران بسیار مهم می باشد، لذا این مطالعه به منظور جداسازی و ارزیابی علل میکروبی این عفونت در افراد مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی مرکز پزشکی فیض اصفهان انجام گرفته است.
مواد و روش ها
این مطالعه طی یک دوره 18 ماهه بر روی 196 بیماری که با علائم کراتوکونژنکتیویت به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه های برداشت شده از ساک ملتحمه بیماران در درون محیط های کشت مخصوص باکتری منتقل و کشت داده شد. آنتی بیوگرام سوش های جداشده طبق روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. یکی از نمونه های مربوط به بیماران نیز در محیط انتقالی ویروس منتقل شد و برای انجام آزمون ایمونوفلورسانس مستقیم مورد استفاده قرار گرفت. عیار احتمالی آنتی بادی IgM ضد ادنوویروس نیز به روش الایزا و بر روی نمونه های سرمی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج
از مجموع 196 نمونه ارزیابی شده در این مطالعه 75 مورد با عوامل باکتریایی، 37 مورد با ادنوویروس و 58 مورد با مخلوطی از عوامل باکتریایی و ادنوویروس آلوده بودند. عوامل باکتریایی جداشده به ترتیب شیوع شامل استافیلوکوک اورئوس (28٫1%)، استافیلوکوک کوآگولاز منفی (8/16%)، باسیلوس (6/6%)، پسودومونا آئروژینوزا (1/5%)، انتروباکتر (2/4%)، کلبسیلا (6/3%) و استرپتوکوک گروه D (6/3%) بودند. در بین داروهای آنتی بیوتیکی نیز بیشترین میزان حساسیت برای استافیلوکوک اورئوس و پسودومونا، به ترتیب نسبت به سیپروفلوکساسین و توبرامایسین مشاهده شد.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده در این مطالعه را می توان برای تعیین راهکارهای درمانی در بیماران مبتلا به عفونت ملتحمه چشمی در شهرستان اصفهان مورد نظر قرار داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p942682 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.