تعیین تنوع ژنتیکی ایزوله های گونه لیشمانیا ماژور در ایران با روش های مولکولی

پیام:
چکیده:
مقدمه
در سال های اخیر روش های ملکولی متعددی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه های مختلف انگل لیشمانیا استفاده شده که هر کدام قابلیت های خاصی را دارد. در این مطالعه با به کارگیری روش های Restraction Fragment Length Polymorphism) RFLP) و Multitiloucus Microsatellite Typing) MLMT) به بررسی تنوع ژنتیکی در ایزوله های گونه لیشمانیا ماژور در ایران پرداختیم.
روش
در این بررسی آزمایشگاهی تعداد 24 ایزوله لیشمانیا ماژور از مناطق اندمیک لیشمانیوز جلدی در ایران بررسی شد. بدین منظور کلیه ایزوله ها توسط پرایمر های اختصاصی برای نواحی (Internal Transcribed Spacer ribosomal RNA (ITS-rRNA)، Mini Exon (ME و 10 جفت پرایمر برای مارکر های ماکروستلایت بسط داده شد. محصولات نواحی ITS_rRNA و ME پس از هضم آنزیمی روی ژل پلی اکریلامید، بررسی شد. تغییرات سایز محصولات واکنشolymerase Chain Reaction) PCR) نواحی مایکروستلایت توسط دستگاه اتوماتیک CEQ 8000 Automated Ggenetic System بررسی و ساختار جمعیتی ایزوله ها با نرم افزاز Structure Version 2.3.2 رسم شد.
یافته ها
بر اساس نتایج حاصل از روش های ME-RFLP و ITS-RFLP به ترتیب دو و سه سویه متفاوت دیده شد، در صورتی که آنالیز یافته های مارکر های مایکروستلایت 21 ژنوتیپ مختلف نشان داد که با استفاده از نرم افزار ساختار این 21 ژنوتیپ در سه خوشه مجزا قرار گرفت.
نتیجه گیری
تنوع ژنتیکی در ایزوله های گونه لیشمانیا ماژور با روش های مورد استفاده در این بررسی آشکار شد، اگرچه به نظر می رسد نتایج آنالیز بر اساس مارکر های مایکروستلایت جهت مطالعات اپیدمیولوژیکی و ژنتیکی جمعیت مناسب تر است. ضمنا یافته های این مطالعه نشان داد سویه های مختلف با توزیع جغرافیایی ایزوله ها مرتبط می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p942834 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!