اندازه گیری هم زمان لوزارتان و هیدروکلروتیازید در فرآورده های دارویی با روش اسپکتروفتومتری مشتقی و مشتقی نسبی

پیام:
چکیده:
مقدمه
لوزارتان یک عامل ضد فشار خون قوی و غیر پپتیدی است که از طریق مهار گیرنده های آنژیوتانسین II عمل می کند. قرص ®Hyzaar ترکیبی از لوزارتان و هیدروکلروتیازید است که برای کنترل فشار خون مورد استفاده قرار می گیرد. چندین روش برای اندازه گیری هم زمان این دو دارو در فرآورده های دارویی گزارش شده است که از آن جمله می توان به روش های HPLC RP-، CE، CEC و Multi-syringe chromatography اشاره نمود.
روش
از نمونه های استاندارد لوزراتان و هیدروکلروتیازید به تنهایی و به صورت مخلوط های با نسبت های مختلف در ناحیه مرئی- ماورای بنفش به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر طیف گرفته شد. برای اندازه گیری هم زمان دو دارو در حضور یکدیگر، بدون نیاز به جداسازی، لوزارتان با استفاده از تکنیک مشتق نسبی در طیف مشتق سوم با nm 10 = ∆λ در طول موج 246.3nm و هیدروکلروتیازید در طیف مشتق نسبی اول nm 5 = ∆λ و طول موج 4/334 نانومتر اندازه گیری شد. این روش برای اندازه گیری دو دارو در نمونه های واقعی نیز مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
روش ها رابطه خطی خوبی در محدوده مورد بررسی داشته (999/0 < r). نتایج مربوط به دقت (RSD%) به ترتیب برای لوزاراتان و هیدروکلروتیازید 10/2 و 79/1 و صحت روش بر مبنای درصد خطا (Error%) برای لوزارتان3/3 و برای هیدروکلروتیازید3/2 درصد به دست آمد که مقادیر قابل قبولی هستند. بر اساس نتایج بررسی اعتبار روش، می توان نتیجه گرفت که این روش برای اندازه گیری دارو در فرآورده های دارویی، معتبر و قابل اعتماد می باشد. آنالیز نمونه های واقعی نیز نشان داد که به طور متوسط مقدار هیدروکلروتیازید در حدود 9/84 و مقدار لوزارتان 6/92 درصد نسبت به مقدار برچسب دارو می باشد.
نتیجه گیری
به طور کلی می توان گفت که اسپکتروفتومتری UV یک روش ساده، معتبر، ارزان و قابل اعتماد بدون نیاز به استفاده از حلال آلی و مراحل پیچیده آماده سازی نمونه است؛ اندازه گیری هم زمان دو دارو در فرآورده های دارویی که در آزمایشگاه های کنترل کیفیت در صنایع دارویی قابل کاربرد می باشد، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و معتبر شناخته شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p942838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!