مطالعه تاثیرگذاری هورمون محرک فولیکولی (FSH) در حضور سرم های مختلف حیوانی روی رشد فولیکولی در محیط In vitro

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

چندین فاکتور اندوکرینی و موضعی فعال در طول فرایند پیچیده رشد فولیکول تخمدانی و بلوغ اووسیت شرکت می کنند. انواع سیستم های کشت فولیکولی In vitro که در مراحل مختلفی در رشد به سر می برند به ما اجازه می هد این فاکتور ها را شناسایی و مکانیسم فعالیت آنها را درک کنیم. به علت اهمیت فاکتورهای محیطی روی رشد فولیکولی در محیط In vitro این مطالعه روی اثرات بعضی فاکتورهای پاراکرین و اندوکرین روی رشد فولیکول های پره آنترال موش و تمایز آن ها در طول دوره کشت در محیط In vitro تمرکز دارد.

روش کار

نوع مطالعه نیمه تجربی بود. اولین مرحله مهم در این آزمایش انتخاب یک نوع سرم مناسب بود که سرم سلول های گوساله جنینی(FCS: Fetal calf serum) سرم سلول های خوک نابالغ (PGS: Prepubertal gilt serum)، سرم سلول های گوساله جنینی تست شده روی سلول های بنیادی (ESFCS: Embryonic stem cell tested fetal calf serum) و سرم بخش پایینی غدد جنسی موش (hpgMS: Hypogonadal mouse serum) مورد تست و آزمایش قرار گرفت. بعد از این که شرایط کشتی مناسب انتخاب شد اثرات غلظت های مختلف گنادوتروپین محرک فولیکولی (FSH: Follicle stimulating hormone) روی رشد، زیست پذیری فولیکول ها و بلوغ اووسیت های ارزیابی شد. مقادیر خاصی از FSH (غلظت های 5، 20، 40،60، 100، 140، 180 و 220 I / IU) از FSH به محیط های کشت (حاوی 30-25 فولیکول) در طی آزمایشات جداگانه ای اضافه شد. آنالیز های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و برنامه ANOVA یک طرفه انجام گرفت.

یافته ها

بعد از آزمایشات، سرم سلول های گوساله جنینی (FCS) برای ارزیابی اثرات FSH روی فولیکول ها انتخاب شد. در طول مطالعه حاضر غلظت mIU/ml FSH 100بیشترین اثرات معنی دار را روی رشد فولیکول ها و اووسیت نشان داد به طوری که میزان زیست پذیری فولیکولی به %91 در مقایسه با شرایط بدون 28% FSH رسید. بلوغ اووسیت (%61) و میزان گسیختگی وزیکول ژرمینال (%81) نیز افزایش نشان دادند) 05/0 (p≤.

نتیجه گیری

این آزمایشات نشان می دهد که ترکیب FSH و FCS قبل از تشکیل فضای آنتروم دارای اثرات مثبتی روی زیست پذیری و نیرومندی اووسیت دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p949055 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.