سنجش دیدگاه آلستون در باب تجربه خدا با رویت خدا در اندیشه اسلامی

نویسنده:
چکیده:
آلستون، معرفت شناس و فیلسوف دین آمریکایی معاصر، با بیان نظریه ای درباره تجربه دینی کوشیده است از طریق اعتباربخشی به گونه ای خاص از معرفت تجربی به خدا که وی آن را تجربه عرفانی و تجربه خدا می نامد، مبنایی معرفتی برای توجیه و عقلانیت ایمان و باور به خدا فراهم آورد. معرفت تجربی مورد نظر آلستون، عبارت است از معرفت حاصل از آنچه در نظر صاحب تجربه، آگاهی به خدا بدون واسطه هرگونه ادراک حسی است؛ معرفتی که مستقیما به صورت احساس حضور خدا دریافت می شود. این مقاله ضمن گزارش فشرده دیدگاه وی، امکان و وقوع و حدود چنین معرفتی به خدا را براساس آنچه در اندیشه اسلامی درباره رویت قلبی خدا مطرح شده، بررسی می کند و بدین طریق، بحثی تطبیقی میان الهیات مسیحی و اسلامی را سامان می دهد. مسئله اصلی این پژوهش نسبت میان تجربه خدا _ از دیدگاه آلستون_ و رویت خدا _ در اندیشه اسلامی _ است و از جمله نتایج به دست آمده این است که تجربه خدا آن گونه که آلستون مطرح کرده، نوعی علم حصولی به خداوند است، در حالی که رویت قلبی خدا دست کم در پاره ای موارد، نوعی علم حضوری به خداوند است.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p949956 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!