ارزیابی اقتصادی واحد های تولیدی خیار گلخانه ای در شهرستان بیرجند

پیام:
چکیده:

هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اقتصادی واحدهای تولیدی خیار گلخانه ای در شهرستان بیرجند و بررسی عوامل موثر برآن می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه گلخانه داران تولید کننده خیار گلخانه ای در سطح شهرستان بیرجند (50 واحد) تشکیل داده اند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای ارزیابی اقتصادی واحد های تولیدی از شاخص درآمد کل به هزینه کل (TR/TC) و تحلیل تبعیضی بهره گرفته شده است. بر اساس شاخص TR/TC و تحلیل خوشه ایبه روش K- میانگین، جامعه مورد نظر به دو گروه موفق و کمتر موفق تقسیم شد. به طوری که واحدهایی که شاخص TR/TC آنها بیشتر از 49/1 بود در گروه موفق و واحدهایی که دارای نسبت TR/TC کمتر از 49/1 بودند در گروه کمتر موفق قرار گرفته اند. پس از تفکیک گروه ها، با استفاده از تحلیل تبعیضی، متغیرهای متمایز کننده گروه ها تعیین شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل تبعیضی نشان داد که مهمترین متغیرهایی که بر میزان سودآوری واحد های تولید گلخانه ای در شهرستان بیرجند تاثیرگذار بوده و سبب تمایز دو گروه موفق و کمتر موفق شده اند عبارتند از میزان مصرف کودهای میکرو، مساحت گلخانه، تعداد دفعات آبیاری، میزان کود حیوانی مصرفی، استفاده از فیلم های آموزشی– ترویجی و بازدید از فعالیت های گلخانه داران دیگر.

زبان:
فارسی
در صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p950403 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!